எளிமையின் மகிமை

 

          ekJ âU¤jªij (ngh¥) e«  midtÇ‹ cŸs§fËY« jÅ ïl« bg‰WŸsh®.  fhuz« v‹d?

          jhdhf rikaš brŒtj‰nfh, »Êªj Milia ij¤J mÂtj‰nfh e« âU¤jªij bt£f¥gl kh£lh®.  ešy trâíŸs thfd¤âš gaz« brŒayh« v‹whY« (gÞ) ngUªâš brštâY«, rhjhuzkhf ïuÆš t©oÆš bršyî« brŒth®.  rhjhuz kÅjÇ‹ J‹g§fis òǪJ bfhŸs ïJnt ešy tÊ v‹gh®.  òÅjuhd mt® j‹id ghÉ v‹W brhšÈ ïiwtÅ‹ ïu¡f¤ij¢ rh®ªJ thœ»‹wh®.  ah® nghÅš miH¤jhY« ngr jahuhf ïU¥gt®.  ïnaRit¥ nghy j‹id btWikah¡F»wh®.   ekJ âU¤jªijat®fŸ ïªj cy»š gl®ªJ ÉǪj kukh»a âU¢rigÆ‹  ca®ªj mâfhÇ âU¤jªij ãuh‹áÞ,   Mdhš Äf¤ jhœikahdt®.

          eh« áy brašfËš jhŒ jªijnahnuhL ãothj« brŒnth«.  Mdhš jªij TW»wh®.  e« ãothj« e«ik áiwÆš jŸËÉL»wJ.  xU »¿Þjt‹ v‹Wnk ãwiu gʤJ ngr¡TlhJ v‹W m¿îW¤J»wh®.  x¥òuî mU£rhjd¤ij ju¡Fiwthf fh©gt®fis¥ g‰¿ jªij TW»wh®.  ryit¡fhuÇl« brštJ nghy x¥òuî mU£rhjd¤ij gh®¡f¡TlhJ v‹W.  jhœikjh‹ ca®î v‹W tŸs¤njhŸ brh‹dJ rÇjh‹.

          e« âU¤ªijia¥nghy ehK« vËikahnth«.  m¥goahf ïnaRit¥nghy rh£áahf thGnth«.  všyh e©g®fS¡F« brg MÓ® mË¡»nwh«.

Leave a Reply

Top