புனித தோமாவை நினைக்கும்போது

 

          ïnaÉ‹ Óluhd njhkh ïªâahɉF e‰brŒâÆ‹ btË¢rkhf tªjh®.  m¥bghGJ Äf¡ fodkhd J‹g§fis V‰W¡ bfh©lh®.

          mt® e‰brŒâ gaz¤âš giftÇ‹ ghriwÆš br‹W nru ne®ªjJ.  »¿ÞJ kj gift®fŸ x‹whf¢ nr®ªJ jil brŒjd®.  »¿ÞJ kj¤â‰F bghUªjhj gy fhÇa§fŸ brŒa t‰òW¤âd®.  ïnaRit kWjȤJ mt®fŸ njtid Muhâ¡fhkš xU moTl K‹ò bršy KoahJ vd v¢rǤjd®.  jtwhd th®¤ijfshš mtiu¤ â¡F K¡fhl¢ brŒjd®.  r»¥ò¤ j‹ik Fiwa Ól® njhkh ïWâahf áYit milahs« tiuªJ brã¤jh®.  clnd ÔÉukhd Ô Ég¤J c©lhdJ.  j‹id jil brŒJ jfhj th®¤ijfŸ brh‹dt®fË‹ brg Mya« Ô¡F ïiwahdJ.  ïªj Ãfœ¢á¡F¥ã‹ gift®fŸ cÆiu¡ fh¥gh‰w Xo j¥ãd®.

          ikyh¥óÇš á‹d kiyÆš it¤âUªj áYitÆ‹ Ñœ 圪J ïilÉlhJ brg¤âš x‹whf ïizªjt®.  brã¤j áYitÆ‹ Ñœ j§»dh®.  ïªj NœÃiyia¥ ga‹gL¤â bfhoa gift®fŸ <£oahš bfhLikahf F¤âdh®.  ãwF Xo kiwªjd®.  fhy« jhœ¤jhkš mt® j« gÇR¤j M‹kh gunyhf ãjhÉ‹ ko¡F br‹wJ.  A.D.72 #]iy 3-« ehŸ ïªj Ãfœî elªjJ. 

          Ól® njhkhit bfh‹wt®fËš xUtÅ‹ kfD¡F mªj ehËš jh‹ fodkhd nehŒ V‰g£lJ.  kuz¤njhL nghuhodh‹.  kfÅ‹ nehŒ j‹ bfhoa braÈ‹ gy‹jh‹ v‹W cz®ªj mt‹ kfid¤ Jh¡»¡ bfh©L fšyiwÆ‹ nkš it¤J KHªjhŸ goÆ£L brã¤jh‹.  jtW¡F k‹Å¥ò¡ nf£L  mGjh‹.  fšyiwÆ‹ nkYŸs k©iz vL¤J nehahËÆ‹ clÈš e«ã¡ifnahL  óádh‹.  mªj beho¥ bghGnj nehŒ eykh»aJ.  e‹¿fŸ gy T¿ k»œnthL ïUtU« âU«ã¢ br‹wd®.

          kiyah‰Wh® kiyia milªj njhkh kiynkš ghiwÆš mâf neu« KH§fhÈš ïUªJ brã¤jh®.  brg¤â‰F ã‹ j‹ Éuyhš ghiwnkš áWit milahs« tiuªjh®.  ãwF ïªj ïl¤âš xU j§f¢ áYit Kis¤J tªjjhf brhšy¥gL»wJ.  ïj‹ fhuzkhf kiyah‰Wh® bgh‹ áYit K¤j¥g® v‹W njhkhit F¿¥ãL»wh®fŸ.

          1973-š Ól® njhkhÉ‹ 19« Eh‰wh©L Ãidî bgUÉHhÉš Mwh« gîš âU¤jªij njhkhit ïªâa¤ âU¤Jhjuhf m¿¡if brŒjh®.

          ïªâahɉF tªj Ól® njhkh VG nfhÉšfŸ mik¤jh®.  bfhšy«, Ãuz«, nfh¡f k§fy«, rhaš, nfh£l¡fhî, ghiyô®, kiykh‰Wh®.

          njhkh Óliu¥nghy e‰brŒâ m¿É¥ò mdnyhL mË¡f eh« brã¥ngh«.

          âU¤Jhj® njhkhit¥  nghy mdnyhL e‰brŒâia tu« nt©o brã¥ngh«.

Leave a Reply

Top