புனித கமிலஸ் தெ லெல்லிஸ்

 

          nehahËfËY« cŸs« cilªjt®fËY« ïnaRÉ‹ âUKf« gh®¤J¡ bfh©L fÄyÞ ïiw¥gÂÆš K‹nd¿dh®.

          fÄÈa‹Þ v‹W miH¡f¥gLk ‘Ml®M¥ kÅÞnl®Þ M¥ bj á¡’ v‹w rigia bjhl§»at®.   kU¤Jkid k‰W« e®ÞfŸ, nehahËfŸ ït®fË‹ gǪJiuahs®jh‹ òÅj fÄyÞ.

          nehahËfË‹ milahskhf ï‹W« cyf« v§F« m§ÑfÇ¡f¥g£l brŠáYit-bu£ »uhÞ-át¥ò Ãw¤âYŸs áYit – Kjyhtjhf MilfËš milahskhf ij¤J ga‹gL¤âat® òÅj fÄyÞ. 

          ešy ïiw m¢r« cŸs jhŒ fÄyhnfhngÈnah. mtË‹ mWgjh« taâš ãwªj kf‹jh‹ fÄyÞ. fzt‹ #h‹ M¥ btšÈR« ešy g¡âíŸst®. fÄyÞ ãw¡F« K‹ mtdJ jhŒ  xU fdî f©lhŸ.  mtSila kf‹ kh®ãš xU át¥ò áYití« iffËš xU milahsKkhf xU T£l« k¡fis tÊel¤J»wh®.    mtU« ïªj milahs§fŸ mªJ br‹wh®.

          Kâ® taâš ãwªj ãŸis¡F FHªij ïnaRî«, òÅj ãuh‹ÓÞ mááahÇ‹ áw¥ghd MÓ® »il¡f mtŸ xU kh£L¡Foiy ãŸis ãw¡F« ïlkhf kh‰¿dh®.

          ešy Ãiwthd kÅjuhf fÄyÞ ts®ªjh®.  gŸË¡Tl¤âš FW«ò¡fhudhf ïUªjh®.  13 tajhdnghJ ešy xU eguhf ïUªjh‹ fÄyR.  Mfnt mt‹ th®¤ijfis vtU« v⮡fÉšiy.  rhjhuz kÅj®fis Él cauK« vilí« cilat®.  mtid mu¡f‹ v‹W kiwthf¢ brh‹dh®fŸ.

          fÄyá‹ jªij #h‹ M¥ btšÈR xU gilåudhf  ïUªjh®.  gH¡f¤âš bfh^u kfD« jªijÆ‹ tÊia¥ ã‹g‰¿ 1569-š ngh®gilÆš nr®ªjh®.  by¥gªnjh nghÇš JU¡»fS¡F vâuhf mtuJ KjyhtJ nghuh£l« mikªjJ.  nghÇš m¥gh kǤjh®.  fÄyR¡F fha§fŸ V‰g£lJ.  nuhÄš òÅj n#«Þ kU¤JtkidÆš mtU¡F kU¤Jt cjÉ mË¡f¥g£lJ.  1571-fÄyR Û©L« nridÆš nr®ªjh®.  lškh¤âahÉY«, M¥ãÇ¡fhɉF« ngh®òÇa¢ br‹wh®.  1574-š nridÆÈUªJ Ãiwî bg‰wnghJ všyh¤ ÔikfS¡F« brhªj¡fhuuhf ïUªjh®.

 

          Njh£l¤âš FL«g brh¤ij ïHªjh®.  ngh®¡f¥gšfS«, Míj§fS« všyh« ɉwh®.  ntiy brŒahkš nrh«ng¿ahdh®.  filáahf kh‹bunlhÅahÉš f¤Ô£uš K‹ghf ïUªJ ã¢ir vL¡f Ô®khŤjh®.  m§F âU¥gÈ¡F tªj xUt® ïtU¡F xU ntiy bfhL¤jh®.  nkÞâÇ¡F ifahshf xU ntiy.  mj‰F mt® cl‹g£lh®.  ïªj ntiy brŒJ bfh©oU¡F«nghJ xU f¥ò¢á‹ jªijÆ‹ bjhl®ò »il¤jJ.  mtÇ‹ _ykhf ïtU¡F kdªâU«òjš V‰g£lJ.  fÄyR xU JwÉahdh®.  mtÇ‹ flªj fhy¥ ght§fS¡F gÇfhukhf mt® fod âahf¢ brašfŸ brŒâUªjh®.

          mtÇ‹ fhÈš ïUªj fha§fŸ mo¡fo gG¤J ntjid¥gL¤âaJ.  ïªj nehÆdhš mtiu rigÆÈUªJ mâfhÇfŸ btËna mD¥ãd®.  nehŒ Ú§»a nghJ Û©L« rigÆš nr®¤jd®.  Mdhš Û©Lkhf mªj nehŒ V‰g£lJ.  Mfnt rigÆÈUªJ Ãuªjukhf btËna‰¿d®.

          fÄyR¡F«, mâfhÇfS¡F« mâf ntjid V‰g£lJ. fÄyR nuhÄš òÅj n#«Þ kU¤JtkidÆš kU¤Jt cjÉ¡F¢ br‹wh®.  ntjidfis bghWiknahL r»¤J¡ bfh©lh®.  ãw nehahËfS¡F cjÉí« brŒjh®.  Mfnt mtiu kU¤JtkidÆ‹ òbuh¥iu£l®, ilu¡l®, khÞ£l® M¡»dh®fŸ.

          kU¤Jtkidahs®fË‹ cjÉ brŒahj kd¥gh§F«, ntiyÆš KG m®¥gzÄ‹ikí«, fÄiy fy§fo¤jJ.  ï¤jifa kd¥gh§F Ú§f nehahËfS¡F cjÉ brŒtij ÉUJthf¡ bfh©l xU Jwtw rigia cUth¡f mtU¡F M®t« V‰g£lJ.          

          f‰ò, tWik, Ñœ¥gojš v‹gt‰nwhL ïªjrigÆ‹ m‹nghL nehahËfS¡F g brŒjiyí« cWâ th¡fhf vL¤J¡ bfh©lh®.

          fÄyá‹ M‹k FUthf ïUªj òÅj ãÈ¥ò neÇÆ‹ Mnyhrid¥go fÄyR FU¤Jt go¥ig Mu«ã¤jh®.  1584 #]‹ 10-« njâ FUthdtuhdh®.  nehahËfËY«, cŸs« cilªjt®fËY« ïnaRÉ‹ âUKf« gh®¤J¡ bfh©L j‹ gÂÆš <Lg£lh®.  fhš ntjidnahL tÆW ntjidí« ãw nehŒfS« mtU¡F ïUªjd.  j‹ rigÆ‹ Ñœ ïUªj všyh guhkÇ¥ò g¤ jy§fS« gh®¤JÉ£L nuhĉF âU«ãdh®.  1914 #]iy 14 ïiw gj« milªjh®.

          mªj¡ fhy¤âÈUªJ X£nlh¥á¡F ãwF ïwªj cliy ml¡f« brŒjd®.  mWit ỢirÆš ïUja« vL¤jh®fŸ.  nuhÄš jiyik rig ïUªj òÅj nkÇ kfjydh Mya¤âš ml¡f« brŒjd®.  1625-š kuz¤â‰F ãwF 11-« M©L v£lh« m®g‹ âU¤jªij brh‰go fšiy âwªjd®.  bg£oÆ‹ btËna mâf k© ïUªjJ.  clš m‹W ml¡f« brŒjJ nghy ïUªjJ.  âU Mil gGJ g£L ïUªjJ.    kU¤Jt®fŸ cliy mW¤J nrhjid brŒjd®.  cÆnuhL ïU¡F« clš nghy ïUªjJ v‹W mt®fŸ T¿d®.

          x‹gJ eh£fŸ btË¥gFâÆš tz¡f¤J¡fhf it¤jd®.  ïªj eh£fŸ fha§fËÈUªJ xU tifahd âut« – Ú® – toªjJ.  mij k¡fŸ JÂahš Jil¤J vL¤jd®.  ïj‹ tÊahf mnef® nehŒ ã ڧ»d®. 

          1640-š Û©L« fšyiwia âwªjd®.  clY¡F xU nrj« ïšiy.  Mdhš clÈš á¿J Ãw« ntWghL ïUªjJ.  Û©L« bg£oÆš it¤J ml¡f« brŒjd®.  á¿J ešy rt¡FÊÆš ml¡f« brŒjd®.  Mdhš ‘ily®’ eâ fiu fÉœªJ XoanghJ fšyiw btŸs¤âš _œ»aJ.  clš mG»aJ.  fÄyÅ‹ âU g©l§fŸ  všyh« mt®fSila rigÆš cŸsd.  òÅjÇ‹ ïjaK«, fhY« ï‹D« mGfÉšiy.  mtÇ‹ vY«ò¡TL kfjydh Mya¤âš ghJfh¡f¥gL»wJ.

          fÄyá‹ kuz¤â‰F ãwF rig ts®¢á milªjJ.  19-« Eh‰wh©oš ïªj rig¡F mâf J‹g Jau§fŸ V‰g£lJ.  rigia ãǤJ É£ld®. 

          1742-š bgdo¡£ 14-« âU¤jªij mtiu K¤â¥ngW bg‰wtuhf m¿É¤jh®.  1746-š òÅj® g£l« bfhL¡f¥g£lJ.  13-« ynah 11-« ãôÞ, âU¤jªija®fŸ nr®ªJ, e®Rkh®fS¡F«, nehahËfS¡F« gǪJiuahsuhf fÄyir m¿É¤jd®.

          #]iy 14-š jhŒ¤ âU¢rig òÅjÇ‹ âUÉHhit bfh©ho k»œ»wJ.

ïiw th®¤ij

          v‹ J‹g§fË‹ v©Â¡ifia Ú® m¿å®.  ckJ njhš igÆš v‹ f©Ùiu¢ nr®¤J it¤JŸç®. (âU¥ghlš 56:8)

Leave a Reply

Top