மன்னிக்காதிருந்தால்

 

          e«ik ntjidgL¤âat®fis rã¤J¡ bfh©L brã¡fhnj.  m¤jifa brg¤ij¡ flîŸ nf£gâšiy.    giftÅ‹ mÊit¡ f©L Mdªj¥glhnj.  ehis¡F cd¡F« ïJnt el¡F«.

          ešy e©g®fshf ïUªj ïU ãŸisfË‹ eLnt xU á¿a braY¡fhf kd¤jh§fš V‰g£lJ.  xUt‹ mL¤jtid¥g‰¿ F‰w« Fiwfis¢ brh‹dh‹.  ïij m¿ªj e©gÅ‹ kd« cilªjJ.  v‹id¥g‰¿ ït‹ ï›tsî Ñœ¤jukhf ngáÉ£lh‹.  mtD¡F mªj e©gndhL ituh¡»a« V‰g£lJ. jh‹ tF¥ãš jÅik¥gL¤j¥gLtjhf cz®ªjh‹.  mJ mtdJ go¥ig mâfkhf ghâ¤jJ.

          Mdhš, bghŒahf ngá el¤j e©gD¡F vªj T¢rK« ïšiy.  mt‹ brh‹dJ bghŒahdJ v‹W m¿ªJ« mt‹ cŸs« c©ikia ngáajhf k»œªjh‹.  eh£fŸ khj§fŸ fʪjd.  mt®fŸ kdjhš ntWg£nl ïUªjd®.  bghŒ brh‹d e©g‹ ãwÇ‹ F‰w§fis¡ f©L ão¥gâš KjÈl«  t»¤jh‹. 

          xU ehŸ mªj e©g‹ fhš mog£L gL¡ifÆš »lªjh‹.  k‰w e©g®fËš kdâš k»œ¢á.  V‹ bghŒ brhšÈaj‹ Éisnt m¥go elªjJ v‹W ãw e©g®fŸ T¿d®.

          ïWâ nj®É‹ Koî tªjJ.  ïu©L ngU« njh‰wd®.  Mdhš ïu©L ngU« xUtiu xUt® k‹Å¡f jahuhfÉšiy.       

          m‹ò ãŸisfns, c§fS¡F« ïJnghy áy Ãfœ¢áfŸ elªâU¡F«.  fhuzÄ‹¿ Jnuhf« brŒjtnuhL k‹Å¡f všyhU¡F« Koí« v‹W brhšy KoahJ.  Mdhš Jha MÉah® cŸs¤âš ïUªjhš, ïiwtid m‹ò brŒgt®fS¡F v›tsî bgÇa jtW brŒgt®fisí« k‹Å¡f Koí«.  áy® brhšt®, eh‹ mtid k‹Å¤nj‹!  Mdhš neÇš gh®¡F«nghJ gh®¡fhjthW nghnt‹.  vâbuânu tªjhY« ngrkh£nl‹.  ïJjh‹ ãrhá‹ k‹Å¥ò.

          gÇR¤j MÉÆ‹ fÅfËš x‹W k‹Å¥ò.  eh« e«Kila e©gnuhL«, ãwnuhL« btW¥ò it¤J elªjhš e«Äš rh¤jh‹jh‹ thœ»wJ v‹W kdâš òǪJ bfhŸsnt©L«.  áy® brhšth®fŸ.  eh‹ ïwªjhY« mtis k‹Å¡f kh£nl‹.  ï¥go brŒgt®fËš Jha MÉahÇ‹ brašghLfŸ ïšiy.  Ôa MÉÆ‹ brašghLfshF«.

          k‹Å¡fhjtÇ‹ brg¤ij flîŸ nf£fkh£lh®.  mt®fŸ â›Éa e‰fiz th§f¤ jFâ m‰wt®fŸ.  rnfhjuiu k‹Å¡fhjt®fis flîS« k‹Å¡f kh£lh®.  fr¥ghd, e¢Rnth vJî« c§fS¡FŸns Kis¤J bjhšiy bfhL¡fhjgoí«, mjdhš  bf£L¥ nghfhjgoí« gh®¤J¡ bfhŸs nt©L«.  (vã. 12:15).

          c‹ vâÇ åœ¢áíW«nghJ Ú k»Hhnj, mt®fŸ ïlW«nghJ fËTuhnj (Úâ.24:17).

          vâÇ njhšÉ milí«nghJ v‹ndhL ïij¢ brŒjhšjh‹ mtS¡F ïJ elªjJ v‹W eh« brh‹dhš ek¡FŸ Ôik FoÆU¡»wJ, vd m¿ayh«.  c‹ vâÇ tÊÆš 圪J »lªjhš mij¥ gh®¤J k»œ¢ánahL tÊ kh¿¥ nghfhnj.  mtS¡F cjÉ brŒant©L«.  m¥bghGJjh‹ ïnaR »¿ÞJ f‰W¤ jªj m‹ig eh« fh£o¡  bfhL¥gt®fshnth«.  “c‹ vâÇ gáahŒ ïUªjhš, mtS¡F czî bfhL, mt‹ jhf¤njhL ïUªjhš, mtD¡F Fo¡f¡ bfhL, ï›thW brŒtjhš mt‹ jiynkš vÇjHiy¡ FÉ¥ghŒ.  (cnuhk® 12:20).

          e«ik ntjid¥gL¤âat®fis rã¤J¡ bfh©L xU nghJ« brã¡fhnj.  m¤jifa brg¤ij¡ flîŸ nf£gâšiy.  gift‹ mÊit¡ f©L Mdªj¥glhnj.  ehis¡F cd¡F« ïJnt el¡fyh«.  k‹Å¡fhj cŸs¤âš v¥bghGJ« Jha MÉah® thH KoahJ.  ituh¡»a«, btW¥ò e«Äš ïUªjhš eh« ïiw muálÄUªJ Äfî« Jhu¤âš ïU¥gt®fshnth«.

          v›tsî bgÇa Jnuhf« ek¡F ãw® brŒjhY«, eh« mtiu k‹Å¡f nt©L«.  mJ ïU eg®fS¡Fnk MÓU¡F fhuzkhF« k‹Å¥gt® xU Kiwí« njhšÉailªjtušy.  mt®jh‹ bt‰¿ bg‰wt®.  m‹ò¢áwh®fns c§fŸ thœÉš ah® c§fS¡F ntjid jªjhY«, Jnuhf« brŒjhY«, thG« r_f¤âš v›tsî nfty¥gL¤âdhY«  Ú mt®fis k‹Å¤jhš, É©zf« nkh£r« c‹id neh¡» ïw§» tU«.  flîŸ c‹id mâfkhf MÓ®tâ¥gh®.

          ïnaR brhšyÉšiyah “Ú§fŸ nt©Ljš brŒa ÉF«nghJ ah® nkyhtJ Ú§fŸ kd¤jh§fš bfh©oUªjhš k‹Å¤J ÉL§fŸ.  m¥bghGJ c§fŸ É©zf¤ jªijí« c§fŸ F‰w§fis k‹Å¥gh®” (kh‰F 11:25).

          âU¤Jhj® gÂÆš  7:60š Þnjhth‹ ÛJ fšby¿a¥g£l nghJ “M©ltnu ïªj ght¤ij ït®fŸ nkš Rk¤jhnjí«” v‹W brhšÈ mt®fis k‹Å¤jh®. ïnaRî« áYitÆš miwa¥g£lnghJ mt®fis k‹Å¤jh®.  ehK« xUtiu xUt® k‹Å¤J ïiw MÓiu  Ãiwthf¥ bgWnth«.

Leave a Reply

Top