பாவ வழி விட்டு நீங்கியதால்

 

          tl M¥ãÇ¡fhÉš fh®nj{ v‹w ïl¤âš mfÞâdhÇ‹ FL«g« tá¤J tªjd®.   ïiw g¡âí« Ãiwªj jhŒ nkhÅ¡fh ïiw g¡âÆš mtiu ts®¡f ÉU«ãdh®.  jhŒ f©ÙnuhL mj‰fhf brã¤jh®fŸ.  mfÞâ‹ 17-« taâš nuhĉF« ãwF ÄyhD¡F« br‹wh®.  m¥bghGJ« jtwhd tÊÆš elªjh‹. ãwF kJghd« fËah£l§fËš 圪jh‹.  flîŸ ga« ïšyhkš thœªjh‹.

          33-« taâš xUehŸ khoÆš ïU¡F«bghGJ ‘vL¤J thá’ v‹w th®¤ijia nf£lh‹.  clnd miwÆš br‹W âU ÉÉÈa¤ij âwªjh‹.  cnuhk® 13:13 th®¤ijfŸ mt‹ f©fËš g£lJ.  ïªj th®¤ijfŸ mtid áªâ¡f Jh©oaJ.  ÄyhÅš òÅj m«ònuhá‹ Ñœ mt‹ »¿ÞJt‹ e«ã¡ifÆ‹ mo¥gilfis go¡»wh®.  ïij mUËš ts®ªjh®.  ».ã.387-š cÆ®¥ò âUehË‹ K‹ ïuÉš ÄyhÅš kiw kht£l Mya¤âš òÅj m«ònuhÞ mfÞÔD¡F PhdÞehd« mˤjh®.  M¥ãÇ¡fhɉF âU«g¢ br‹wh®.  ãwF ‘»¥nghÆš’ Mauhfî« gÂah‰¿dh®.  ãwF òÅjuhfî« ntj g©ojuhfî« brŒjh®. 

Leave a Reply

Top