மது பானத்துக்கு விடை

 

ÍÍ v‹.ã.

          jLkh‰w¤njhL«, bt£f¤njhL« brghÞo‹ gŸË¡Tl«  br‹wh‹.  všyh« kw¡f mUŸjhUnk v‹w brg¤njhL… br‹w ehŸ elªjJ všyh« xU fdî nghš njh‹W»wJ…

          nto¡if¡fhf R«kh e©g®fS¡fhf kJghd¤â‹  Uáia Kjyhtjhf Rit¤jJjh‹…

          18 taJ Kjš kJ mUªJ« taJ v‹W ahnuh brh‹dJ.  mJ murh§f r£lkhdJ.  ïªj taJ¡F Ñœ cŸst®fŸ kJ mUªâdhš j©lid v‹W r£l«.

          go¥ãš bt‰¿ »il¤jâ‹ k»œ¢áia¡ bfh©lho e©g®fnshL nr®ªJ kJ mUªând‹.  KjÈš thÆš it¤j bghGJ thªâ tUtjhf ïUªjJ.  e©g®fŸ Jh©Ljš. Folh… k¢rh v‹d…ï¤jid bk¤jd«,  ï¥gobašyh«jh‹ ïU¡F«.   mJ guthÆšiy… FW«òl‹ njhËš j£o c‰rhf¥gL¤âdh‹.

          Ú v›tsî ehS¡F ešttdhf thH¥ngh»whŒ.  ïbjšyh« M©ãŸis¡F¤ njit njhká‹ cgnjr«. “áa®Þ Fo M! òš.. òš… v ãsÞ… vâ®gh®¡fÉšiy.. k¢rh… Fo…”

          v¤jid F¥ã… òš… cil¤J… ÃidÉšiy… mU‹ å£oš ïJ tH¡f«.   k»œ¢áahd ÃfœîfŸ vJ tªjhY« mU‹ å£oš Fofhu e©g® TLt®.  m¥gh, m«kh btËeh£oš mt®fŸ J‹g« ïtD¡F bjÇtâšiy.

          ïuÉš å£o‰F tªjbghGJ f©Ùiu¤ Jil¤J¡ bfh©L jhí« jªijí« mt‹ K‹ghf.  m¥gh m«khÉl« v‹d brhšy nt©L« v‹W áªijna mtD¡F ïšiy.  å£oš xU M© ãŸisí«, xU bg©ãŸisí« ïU¡»‹w mt®fŸ å£oš bg‰nwh® mt®fŸ ÉU¥g§fis všyh«  jhuhskhf brŒJ bfhL¤jd®.  ‘neh’ v‹W vJî« brhšynt kh£lh®fŸ.  njitahd bršt« ïUªjJ.  ïu©L ãŸisfŸ kh¤âu«.   e‹whf tsu£L«… v‹w v©z«.

          Mo Mo å£o‹ cŸns br‹wh‹.  ïij¥ gh®¤J Ëw bg‰nwh® f©fËš f©Ù® tʪjJ.  m«kh… kfnd v‹dlh ïJ? Ú V‹ ï›tsî neukhf…

          cŸns br‹w mt‹ if ca®¤â jhŒ¡F xU mo bfhL¤jh‹. vâ®ghuhkš mog£l m«kh jiuÆš 圪jh®fŸ.  Xo tªj m¥ghɉF« mt‹ mo bfhL¤jh‹.  mt‹ f¤âdh‹ ig¤âa¡fhudhŒ, “ah® v‹id nf£f ijÇaKŸst®fŸ g¡f¤âš tu£L«.  eh‹ v‹ ÉU¥g¥go thœnt‹… v¥go nt©LkhdhY« tUnt‹… v‹id ah® nf£gJ… v‹d eh‹ c§fS¡F nt©lhkh brhšY§f eh‹ nghÆnw‹… ï§F j§»y…”

          ãwF ÑnH ÉGªjh‹.  xnu Jh¡f« v‹d brhšy.  tWik m¿ahJ ts®¤jj‹ gy‹jh‹ ïJ!  e‹whf go¥gh‹ v‹W mt‹ nghw ngh¡»š… mj‹ gy‹…

          kWehŸ fhiy… mt‹ x‹W« m¿aÉšiy.  Jh§» vGªjbghGJ m‹iwa ehns… Koí« jUthÆÈUªjJ ïÅ v¥go bg‰nwh® Kf¤ij gh®¥gJ… mt®fŸ v‹id v¥go gh®¥gh®fŸ.. nr… nt©lhj braš!

          c‹ vâÇ åœ¢áíW«nghJ Ú k»Hhnj… mt® fhš ïlW«nghJ fË Tuhnj (Úâ bkhÊ 24:17).

          eh‹ vGtj‰fhf bg‰nwh® fh¤âUªjd®.  eh‹ vGªjnghJ x‹W« el¡fhjJ nghš m«kh njÚ® bfh©L tªjh®fŸ.  kfnd FˤJÉ£L rh¥ãL.  buh«g fis¥ghf ïU¡»whŒ. ne‰W Ú x‹W« rh¥ãlÉšiy.  eh§fS« rh¥ãly.

          fj¿ mHnt©L« v‹W Ãid¤nj‹.  ïJth jhÆ‹ m‹ò… flîŸ T¿a jhÆ‹ m‹ò.  ï¥go xU m«khth…

          vd¡F ïu©L mo bfhL§f©Q brhšyQ« v‹W njh‹¿aJ….   Mdhš jhÆ‹ f©Ù® kiH.  ït®fŸ  V‹ x‹W« brhšyÉšiy.  ït®fŸ m‹ã‹ K‹ghf eh‹ Ñœ¥go»‹nw‹..!

          m«kh… m¿ahkš elªjJ.  m¥gh k‹Åí«.  ïÅnkš ï¥go el¡fhJ.  ïJ c©ik… c©ik…”

          “guthÆšiy kfnd… eh§fŸ mij m¥nghnj kwªJÉ£nlh«”

          kJghd¤â‹ Ôikia¥ g‰¿ m«khÉ‹ m¿îiu mtid òâa ãŸisahf kh‰¿aJ.  kd« mikâahdJ. MdhY« bgÇa ghtcz®î cŸs¤âš…

          guthÆšiy.  mL¤j ehŸ x¥òuî mU£rhjd¤âš g§bfL¥ng‹.  ght m¿¡if brŒnt‹.  v›tsî bgÇa ghÉ¡F« k‹Å¥ò mË¡F« fUiz  cŸs« bfh©l ïiwt‹ v‹idí« k‹Å¥gh®.

Leave a Reply

Top