திரும்ப கிடைத்த உயிர்

 

          xUehŸ kh®o‹ bjnghu§ – rh‹nwhnlhÄš nfhÆY¡F âU«g tªjnghJ Máuk ïšy¤J¡F tªjbghGJ J¡f¤njhL ïUªjh®fŸ.  rnfhju® jhkÞ kǤjh® v‹w brŒâ mt®fŸ _ykhf nf£l¿ªjh®.  ÔÉu ntjidÆš rnfhju® kh®oid¥ gh®¡f nt©L« v‹W gy Kiw Ka‰á brŒjh®.

          m¥bghGJ mt® c©ikÆš kǤjhuh? cWâahfth? kh®o‹ nf£lh® “v§fS¡F cWâ c©L” clnd kh®o‹ kǤj clY¡F mUnf br‹wh®.  brg¤njhL áYit cUt¤â‹ K‹ KH§fhš goÆ£lh®.  kǤJ js®ªj ifia ifÆš vL¤J T¿dh® “ïnaR »¿ÞJÉ‹ âU¥bgauhš rnfhjunu vGªâU§fŸ” clnd mt® vGªjh®. mykhÇÆÈUªJ clnd bfhŠr« czî vL¤J¡ bfhL¤jh®. njhH®fŸ miwÆš tªjbghGJ rnfhju® jhkÞ c‰rhf¤njhL czî c©gij¡ f©ld®”.

Leave a Reply

Top