வாழ்வில் வெற்றி பெற

nrh«ng¿¤jdkhd ãrhR e«ik ão¡»wJ. e« Fz¤âY«, gH¡f¤âY« ïUªJ ïªj ãrhir å£oÈUªJ Éu£oÉ£lhš thœÉš bt‰¿ bgwyh«.

        ïªâahÉ‹ #dhâgâahf ïUªj m¥JšfyhÄ‹ áwªj ò¤jf« “m¡»Å áwFfŸ”.  áªjidahsU«, ešyháÇaU«, m¿Éaš ÉŠPhÅíkhdtuhd  m¥Jšfyh« áwªj flîŸ g¡j® Mth®.  f¤njhÈ¡f ÃWtd¤âšjh‹ mt® fšYhÇ¥ go¥ig go¤jh®.  thœÉš c©lhF« ãu¢rid, á¡fšfis ïiwtÅ‹ Máahš mŠrhkš vâ®bfh©lh®.  mij v⮤J nghuhL« M®t« fyhĉF v¥bghGJ« ïUªjJ.  mJnt mtiu bgÇa kfhdh¡»aJ.  v⮥ò¡fhd NHiy flªJ, thœÉ‹ bt‰¿ia miltj‰F mtU¡F Jizahf, K‹khâÇahf ïUªjt® “v‹W« thG« ïnaRnt” v‹W mt® gy Kiw btË¥gL¤âíŸsh®.

          M§»y¤âš ï¥go xU gHbkhÊ c©L.  Rome is not built in a day.  cyf¥ òfœ bg‰w cnuh« efu« ïªehËš áw¥ò thŒªjjhf cŸsJ.   ï¤jifa áw¥ò gy Eh‰wh©LfŸ flªj ãwnf, go¥goahd ïilÉlh C¡f Ka‰áahš k£Lnk e«ik tªjilªJŸsJ.

          thœÉš bt‰¿ bgw nt©L« v‹gJ e« F¿¡nfhshf ïU¡fnt©L«.  nrh«ng¿¤jd« xU ãrhR v‹W ÑÇ¡fijfËš brhšy¥gL»wJ.

m‹ãš e«ã¡if bfhŸnth® mtnuhL Ãiy¤âU¥gh® fh.Ph.3:9

          nrh«ng¿¤jdkhd ãrhR¡F xUnghJ« XŒî ïšiy! mJ FŸs eÇia¥ nghy jªâu« ÃiwªjJ.  nrh«ng¿¤jd« v‹w ãrhR.  R«kh ïU¡fî«, njit ïšyhkš o.É. gh®¡fî«, thia _lhkš åzhf ngá¡bfh©oU¡fî«, njit¡F mâfkhd neu« Jh§» neu¤ij åzh¡FtJ«, åzhf C® R‰¿ âǪJ el¥gJ«, fdî¡f‰gid nfh£il f©L Mfhr nfh£il f£o neu¤ij åzh¡FtJ«, ãw® fhÇa§fËš njitÆšyhkš ïil¥g£L bjhªjuî brŒjY« ï›thwhd mndf Ôa Fz§fisí«, gH¡f§fisí« nrh«gš v‹w ãrhR ek¡F f‰W¡ bfhL¡»wJ.  e« Fz¤âš gH¡f¤âš ïUªJ tU»‹w ïªj ãrhR v‹w rh¤jhid e« å£L thœÉ‹ thr‰goÆÈUªJ Éu£oÉ£L eh« bt‰¿nkš bt‰¿aila nt©L«.

          go¡f¡ fodkhf cŸs ghl§fS¡F TLjš neuK«, M®tK« eh« bfhL¡f nt©L«.   go¥gj‰fhd rÇahd fhy m£ltiz jahǤJ mj‹go F¿¤j neu¤âš go¡fnt©L«.  rhjhuzkhf, eh« gH¤â‹ njhiy Ú¡» gH¤ij k£Lnk rh¥ãL»nwh«.  mJnghy thœ¡ifÆ‹ bt‰¿¡F njitahdij ftÅ¡fhkš nrh«ng¿ahf thœªjhš gH¤ij åáÉ£L mj‹ njhiy c©Q« kilauhfnt ïU¥ngh«.

          áyªâ¥ ó¢áia eh« gh®¤âU¥ngh« gy Kiw Ka‰á brŒJ mj‹ tiyia c©lh¡F»wJ.  njhšÉahš áyªâ¥ó¢á Ka‰áia ifÉLtâšiy.  njhšÉia bt‰¿Æ‹ go¡f£L¡fshf kh‰w nt©L«.  nrh«gš njhšÉ¡F jŸËÉL«.  ïilÉlh Ka‰á e«ik bt‰¿ia neh¡» cªâ¤jŸS«.

          “ehndh flîË‹ ïšy¤âš g¢ir xÈt ku¡f‹W nghš ïU¡»nw‹.  flîË‹ ngu‹ãš v¥nghJ« Ãiyahf e«ã¡if it¤âU¡»‹nw‹ (âgh. 52:8)

M©ltnu mid¤ijí« Óuhf gil¤JŸsh® 43:33

          eh« jiHªJ ts®ªJ bt‰¿fÅfŸ ÃiwªJ Éf eh« ïnaRit K‹ khâÇah¡Fnth«.  ïnaRÉ‹ cWâ¥ghL« “rh¤jhnd m¥ghny ngh” (k¤.4:10) v‹w ïiw th®¤ijí« ek¡F thœÉ‰F tÊfh£oahf£L«.

          (“flîË‹ tšyikÄ¡f fu¤â‹ Ñœ c§fis¤ jhœ¤J§fŸ; m¥bghGJ mt® V‰w fhy¤âš c§fis ca®¤Jth® (1 ngJ 5:6)

mU£jªij n#h®{ nenu¥gu«ãš CMI

Leave a Reply

Top