மழையும் வெயிலும்     

xU Kiw kiHí« btÆY« rªâ¤jd.  m¥bghGJ Kjš x‹iw x‹W bgUikahf ngá¡bfh©ld.

“eh‹ jh‹ bgÇat‹”

“ïšiy eh‹ jh‹ bgÇat‹” ïWâÆš ïUtU« k¡fŸ K‹ghf¢ br‹wd®.  ah® bgÇat‹ v‹gij k¡fŸ Tw£L«.  m¥bghGJ M£fŸ btÆÈš Milfis cy®¤â¡bfh©oUªjd®.  ÉtrhÆfŸ jhÅa§fisí« fha it¤jd®.  gh®¤Ô®fsh všyhU¡F« nt©oaJ v‹id¤jh‹ vd btÆš brh‹dJ.  mij V‰W¡ bfhŸs kiH¡F KoaÉšiy kiH bgŒJ Milfisí« jhÅa§fisí« eid¤jJ k¡fŸ kiHia gʤjd® â£od®.  kiH¡F nfhg« tªjJ.  gy khj§fshf kiH bgŒaÉšiy.  MW tu©lJ, ku§fŸ tho fǪjJ.  bfhoa tu£á, Fo¡fî« j©Ù® ïšyhkš k¡fŸ J‹g¥g£ld®. filáÆš k¡fŸ kiHÆl« br‹W brh‹dh®fŸ.  “kiHí« btÆY« v§fS¡F x‹W nghy¤jh‹ btÆš TodhY« kiH TodhY« v§fS¡F¤ J‹gªjh‹.  c§fŸ ïUtiuí« v§fS¡F buh«g ão¡F« m‹¿ÈUªJ kiHí« btÆY« e©g®fshdh®fŸ.

flîŸ m‹ghÆU¡»wh® (1nah.4:8)

Leave a Reply

Top