இயேசுவோடு சேர்ந்து படிக்கலாம்

          m¿î Phd« všyht‰¿‹ ciwÉl« ïiwtnd.  ïiwt‹ ïªj cyf¤ij gil¤jJ jdJ KoÉšyhj Phd¤jhyhF«.  flîŸ gil¡fhj xU bghUisí« g‰¿ khzt®fŸ go¡f KoahJ.

          e‹whf go¡f KoaÉšiy v‹whš všyh Phd¤â‹ ciwÉlkhd flîËl« nf£f nt©L«. (ah¡.1:5) flîËl¤âš Phd« nf£lhš c§fS¡F¤ jUth®.  “Phdbkšyh« M©ltÇlÄUªnj tU»wJ.  mJ v‹W« mtnuhL ïU¡»‹wJ” (Óuh¡ 1:1)

          flîË‹ brštkhd Phd«, m¿î, ò¤â ïitfŸ k¡fshd ek¡F cÇikahdit.  eh« ãŸisfshÆ‹ cÇik¥ngW cilat®fshŒ ïU¡»nwh«.  M« eh« flîËlÄUªJ cÇik¥ ngW bgWgt®fŸ.  »¿ÞJÉ‹ g§fhËfŸ. (nuhk® 8:17)

          flîŸ âUK‹nd j‹id jhœ¤Jgt®fS¡F mt® bfhL¡F« gÇR – Phd«.  cyf bršt¤ijÉl ÉiyÄ¡fJ ïiwPhd«. 

        jhŒ jªijaÇ‹ brh¤J k¡fS¡F cÇikahtJ nghy Phd¤âY« ek¡F cÇik c©L.

          ght« brŒí«bghGJ ek¡F gunyhf jªijnahLŸs cwî K¿»wJ.  ght« e«ik flîËlÄUªJ mf‰W»wJ.  Phd« Ãiwa, eh« ght¤ij É£LÉl nt©L«. “CÅaš kdÃiy – flîS¡F¥ gifahdJ “(nuhk® 8:7) ght¤â‹ moik¤jd¤âÈUªJ k¡fis Û£L ÉLÉ¡fî«, mt®fŸ ïHªj “flîŸ ãŸisfŸ” v‹w Ãiyikia âU«g bfhL¡fî« – flîŸ j« xnu kfdhd ïnaRit ek¡F¤ jªjh®.  e« clš, cŸs«, MÉ ght¡fiw g£oUªjhš ght¤ij É£LÉ£L kd« tUªâ flîŸ g¡f« nrunt©L«.

          flîŸ ek¡F mˤj Phd¤ij e« brašfŸ _y« ehnk mʤJÉl¡ TlhJ.  “Phd« j« ïšy¤ij¡ j£obaG¥ò»‹wJ.  m¿É‹ik j« ifahny mij mʤJ ÉL»‹wJ. (Úâ 14:1) ght¤â‰F moikahd xUtÅl« Phd« FobfhŸtâšiy.  tá¥gâšiy.  mt®fË‹ M‹khÉš Phd« EiHtâšiy – ght¤â‰F moikahd clÈš Phd« FobfhŸtâšiy” (rh.Ph 1:4)

          xU »¿ÞJt âahd¤âš x‹gjh« tF¥ãš go¡F« xU áWt‹ v‹Ål« T¿dh‹.  eh‹ br‹w M©L »¿ÞJt âahd¤âš g§bfL¤nj‹.  ghtbkšyh« É£LÉ£nl‹.  Û©L« gŸË¡Tl« br‹wnghJ giHa e©g®fŸ v‹id Vsd« brŒjd®.  mt®fŸ v‹id jtW brŒa¤Jh©od®.  mâÈUªJ j¥ã¡f ÉU«ãnd‹.  Mdhš KoaÉšiy ï¥bghGJ K‹ ïUªjijÉl nkhrkhnd‹.

          ïªj cyf m¿îfS« ÉŠPhdK« ng¢R¤âwD« ek¡F ïUªjhY« eh« KGik miltâšiy.  “kÅjDila thœ¡ifÆš KG ÃiwîŸsuhŒ ïUªjhY«, c«ÄlÄUªJ tU« Phd« mtU¡F ïšiynaš, mt® x‹W« ïšyhjtuhf¡ fUj¥gLt®” (rh Ph.9:6) flîËlÄUªJ tU« Phd¤ij eh« v‰W¡ bfhŸsnt©L«.  flîŸ g¡â cŸstU¡nf ïiwPhd« »il¡F«. Phd« xU kÅjD¡F r¡âia bfhL¡F«.  flîËlÄUªJ xUt‹ Phd¤ij¥ bg‰W¡ bfh©lhš mªj kÅjÅl« “M©ltÇl« m¢r« bfhŸSjny Phd¤â‹ MÂnt®” mj‹ »isfŸ Úoa thœ ehŸfŸ (Óuh¡ 1:20)

          flîŸ K‹ÅiyÆš jhœ¢ánahL ïU¥gt®fS¡F mt® jU« gÇR PhdkhF«.  mJ cyf bršt¤ij Él ÉiyÄ¡fJ.  Phd« njit¥g£l rhynkh‹ murU¡F, j«k¡fis MStj‰F ÉntfK« PhdK« flîŸ mˤjh®.

          khzt®fshd ek¡F« Phd¤ij¡ bfhL¥gh®.  e« cŸs¤âš ïnaRɉF mšyhkš ntW ahU¡fhtJ cŸs¤âš KjÈl« bfhL¤âUªjhš mij Ú¡»Él nt©L«.

          ÚdhÉ‹ mDgt¤ij¥ gh®¡fyh«.  Mwh« tF¥òtiu tF¥ãš KjyhtJ khzÉahf ïUªjhŸ.  VHh« tF¥ò Kjš x‹gjh« tF¥ãš go¡F« xU igaÅl« beU§»a cwî.  ãwF go¥ãš ã‹j§»dhŸ.  áy ghl§fËš njhšÉ V‰g£lJ. g¤jh« tF¥ã‰F bršY« K‹ xU »¿ÞJt âahd¤âš g§F vL¤J, giHa cwthd mªj igaid É£L Éy»aîl‹ mtS¡F všyh¥ ghl¤âY« A+ »il¤jJ

          ïiwtD¡F ãÇaÄšyhjij Ú¡»É£lhš e«Äš Phd« Ãiwí«.  Phd¤jhš Ãiwî bgw ehŸnjhW« Jha MÉahdtnuhL brã¡f nt©L«.

          ïiwt‹ c§fŸ go¥ig KGikahf MÓ®tâ¥ghuhf.

          xU kÅj‹ fW¤j njhš cilatdhf ïU¡fyh«.  Mdhš mt‹ M‹kh Jha bt©ikahf ïU¡fQ«.  flîŸ M‹khit k£Lnk fh©»wh®.  njhiy mšy.

òÅj kh®£o‹ o nghuÞ

n#hÞ

Leave a Reply

Top