அன்பைத் தேடி

          m‹ò brŒa ahU« ïšiy v‹W Ãid¤J, elªJ… elªJ… Ú©l Jhu« br‹wij mt‹ m¿aÉšiy.  flªj ïuÉ‹ Ãfœ¢áfŸ všyh« xU f«¥ô£lÇš gh®¥gJnghy, mt‹ kdâš bjËthf njh‹¿aJ.

          “ãnu§nfh” ntiy¡F¢ br‹Wtªj m«kh T¥ã£lh®fŸ.

          m‹W mt‹jh‹ å£oš KjÈš tªjh‹ mt‹ å£oš všyhU« x‹gJ k¡F K‹ghf br‹WÉLt®.  m¥gh bgluš gh§¡ nkd#®, m«kh ãsÞ^ MáÇia, j§if IªjhtJ go¡»whŸ. I.á. vÞ áwªj gŸËÆš go¡»wh®fŸ.  bršt¤âš ÃiwªJ J‹gk¿ahJ thœgt®fŸ.

          m‹W tH¡f«nghy ¥sÞ x‹¿š go¡F« ãuh§»ËDila ir¡»Ÿ å£oš ïU¥gij gh®¤J kf‹ neu¤âš tªâU¥gh‹ v‹W m¿ªJ bfh©lhŸ.  miH¥ò k mo¤J« fjî âw¡fÉšiy.  m«kh âU«gî« miH¤jh®fŸ.  ãuh§¡ tªJ fjit¤ âwªjh‹.  m«kh Kf« gh®¡fhkš tªj mnj ntf¤âš mt‹ miw¡F¢ br‹wh‹.

          “v¤jid jlit T¥ã£nl‹ xUthu« eh‹ ftÅ¡»nw‹ cd¡F v‹d nfhg«? Ú V‹ v‹ Kf¤ij gh®¡f kh£nl§fw?” v‹W nf£L¡bfh©L mt‹ miw¡F¢ br‹whŸ X! ïJ v‹d bgÇa bjhªjuth ngh¢R? eh‹ x‹W« á‹d ãŸis mšy. v‹ ã‹dhny tu. m«kh nf£l nfŸÉ… eh‹ á‹d¥ãŸis khâÇ ïU¡F.   “xU cÇikí« ïšyhj åL.”  – v‹W KQKQ¤jgo, m«khit miw¡F btËna bršY«go T¿, fjit _oÉ£L f«ãô£lÇš rh£o§ brŒJ IªJ k neu« nghdnj bjÇahkš mk®ªâUªjh‹.

          M©ltnu! Únu flîŸ; ïªj e‹ikia c« moatD¡F¡ bfhL¥gjhŒ¡ T¿íŸç®.  ï¥nghJ c« moahË‹ åL v‹W« ck¡F K‹ghf ÃiyÉF«go mj‰F Má tH§»Ü®; VbdÅš M©ltnu! ckJ Má bg‰wJ v‹bw‹W« Má bg‰wjhfnt ïU¡F«.

mur® 17: 26-27

          g¤Jk¡F m¥gh å£o‰F tªjbghGJ m«kh nrhghÉš gL¤J mG»wh®fŸ. j§if ét‹ elªjitfis brh‹dhŸ. “m©z‹ fjî âw¥gâšiy” – m¥gh.  eh‹ gyjlit T¥ã£nl‹ nf£fÉšiy.

          “ãuh§¡ fjit¤ âw” m¥ghÉ‹ fod th¡if¡ nf£L fjit¤ âwªjh‹.  ïJ v‹d jÅahf ïU¡»wJ? v¥godhY« ïU¡fyhkh?.  m«kh brh‹dh nf£f nt©lhkh. Ñœgoa nt©lhkh? ïJ v‹d ‘nAh« x®¡’ ï›tsî neu« f«ãô£lÇš brŒa nt©oaJ.  m¥gh be£il M‹ brŒjh®. ir‹ mî£ brŒahkš Xgdhf ïU¡»wnj v‹W ãuh§¡ Ãid¤jh‹.  mt‹ gh®¤j nkhrkhd gl§fŸ, nkhrkhd ng¢R¡fŸ, ciuahlšfŸ, jtwhd brŒâfŸ, bknr{fŸ všyh« m¥gh gh®¤jh®fŸ.  ïj‰fhfth eh‹ c‹id fZl¥g£L go¡f it¡»nw‹ v‹W nf£Lbfh©L Kf¤ij X§» mo¤jh®. “ïJtiu mªj FL«g¤âš ïUªj rkhjhd« ïtdhš bf£L mʪjJ”

          m¥ghÉ‹ nfhg¡ Fuiy mt‹ nf£lh‹. mtid âU¤â bfh©L tunt©lhkh?  v‹W nf£l m«khÉ‹ th®¤ijfS« nf£lJ. “jhªnjh ïtD¡F v‹d Fiwî ï§F ïUªjJ.”

          m«kh bfh©L tªj ghiy nfhg¤njhL mt‹ xU j£L¤ j£odh‹.  “ï¥g v‹d brŒ»wh‹ gh®… m¿î bf£lt‹” m¥gh Û©L« nf£lh®.

          å£oš všyhU« Jh§»dh®fŸ v‹W m¿ªJ ïuî 12 k¡F mt‹ å£il É£L ïw§»dh‹.  eh‹ ahU¡F« nt©lh«.  ahU¡F« v‹ÛJ m‹ãšiy.  v‹id òǪJ bfhŸs ahUÄšiy.  eh‹ rh»nw‹.  vj‰fhf ï¥go xU thœ¡if.

          filá ïuÆš tu¥ngh»wJ v‹W cWâbrŒJ ïuÆš ghy¤â‰F¢ br‹wh‹ – rhfnt©L« v‹w Ô®khd¤Jl‹.  m¥bghGJ xU áWtid mt‹ m§F gh®¤jh‹.  ngÞ ò¡»š nghf KoahÉ£lhY« rhFtj‰F K‹ xUtÇl« gHFnth« v‹W Ãid¤J ãuh§¡ nf£lh‹ “v‹d ngW? ãuh§” xU âL¡f¤njhL nf£lh‹. “v§»UªJ tU»whŒ?” “bfhŠr« Jhu¤âÈUªjh” “v‹d ïªj neu¤âš ï§nf?” rh¥ã£L£L xUthu« M¢R.  v‹dhš gá jh§fKoaÉšiy fis¥ghf ïU¡»wJ… c§fŸ åL g¡f¤âÈUªjh xU l«s® j©Ù® jUthah?” mªj nfŸÉ ãuh§»‹ beŠáš F¤âaJ.  xU »shÞ ghš ‑ j£o áªâa¡ fhÇa¤ij mt‹ Ãid¤jh‹.

          mªj áWtÅ‹ gh®ití« nfŸÉiaí« jŸË Él Koahkš mt‹ âU«ã elªjh‹.  nghF« tÊÆš ïUg¡f§fËYkhf RU©L gL¤J »l¡F« j‹ e©g®fis mt‹ fh£o brh‹dh‹.  “c‹id¥ nghy ešy m¥gh m«kî« ešy FL«gK« ešy czî« ïUªjhš ïªj ãŸisfS¡F ïªj fâ tªâU¡fhJ.  Ú gh¡»ath‹. âU¥ghlš 115:12 v¤jid c©ik “M©lt® e«ik Ãidî T®ªJŸsh®.  ek¡F j« Máia mË¥gh®.”

          j‹ å£il milªj ãuh§, jh‹ âwªJ tªj ã‹ fjî m¥bghGJ« âwªJ »lªjJ.  cŸns br‹W xU »shÞ ghš vL¤J ãuh§»‰F bfhL¡f tªj bghGJ ãuh§ fhzÉšiy.  ÉiuÉš cŸns br‹W fjit mil¤jh®

          K‹ miwÆš áYitÆš miwa¥g£l ïnaR mtid gh®¥gij âObu‹W mt‹ ftd¤âš g£lJ.  kdntjidahš mt‹ mH¤ bjhl§»dh‹.  j‹ jtWfŸ m¿ªJ mt‹ ïnaRÉl« jtWfis¢ brh‹dh‹ mL¤j ehŸ ght m¿¡if brŒa cWâ vL¤jh‹.

          nkirÆYUªj igãis âUÉÉÈa¤ij mt‹ âwªjh‹.  “M©ltU¡F mŠá thœnthiu mt® j« Jhj® NœªJ ËW fh¤âLth®” (âgh 3:7) ïªj th®¤ijfis thá¤jbghGJ jh‹ gH¡f¥g£l ãuh§»‹ Kf« ãuh§nfhÉ‹ cŸshf bjËthf fhz¥g£lJ.  eh‹ c‹ fhtš Jhj®.  ãuh§¡ brhštJ nghy ãuh§ kfD¡F njh‹¿aJ.

          mL¤j ehŸ fhiyÆš, m¥ghî« m«khî« gh®¥gJ KHªjhŸ goÆ£L mGJ brã¡F« ãuh§ kfid¤jh‹.

——————-

cilªj cŸs¤jtU¡F mU»š M©lt® ïU¡»‹wh®; ieªj beŠr¤jhiu mt® fh¥gh‰W»‹wh®.  ne®ikahsU¡F neÇL« Ô§FfŸ gy.   mit mid¤âÅ‹W« M©lt® mt®fis ÉLÉ¡»‹wh®” âgh 34.18 -19

——————-

Leave a Reply

Top