நினைவில் ஒரு பைக் பயணம்

          xU ig¡ th§f nt©L« v‹W mt‹ thœÉš xU Mir. å£oš fZlkhd J‹g§fŸ mtdhš th§f KoaÉšiy.

          ifÆš nr®¤J it¤âUªj bfhŠr« gz« ïUªjJ.  bfhŠr« gz« fl‹ th§»dh‹.   mâf« giHaJ Mfhj xU ig¡ th§»dh‹.   X£o¥gH¡f« ïšiy mJî« kiy¥ghijÆš gaz« bfhŠr« fZlkhf ïUªjJ.=

          ãsÞ x‹ go¡F« kf‹ ešy ò¤ârhÈ Ä‹dš ntf¤âš ig¡ X£l mt‹ gƉá brŒjh®.  lîD¡F bršY« bghGJ mt‹ m¥gh ã‹ gaz¤âš xU Jizahf ïU¥gh®.  áWtaânyna j‹ kf‹ ig¡ X£Ltâš k»œ¢áailªjh®.

cŸs¤â‹ Ãiwitna thŒngR« (k¤njí 12:3-4)

          xU ehŸ k¡fŸ T£l« Ãiwªj lî‹ tÊahf xU ig¡ gaz« brŒjd®.  lî‹ flªjJ« xU mgha tisî bjhl®ªJ xU ïw¡f«.  Û©L« tisî.  mj‹ mU»š ïu©L áWif ãÇîfŸ.  kf‹ m¥ghit ã‹ ghf¤âš mk®¤âdh‹.  âObu‹W áWif tÊfËÈUªJ ïu©L thfd§fŸ bkÆ‹ nuh£o‰F tªjJ.  ntbwhU thfd« Xt® nl¡ K‹ghf vL¤jJ.  kfÅ‹ X£l« âObu‹W ËWÉ£lJ.  ïu©L« nkhâaJ nkhjÉšiy v‹w ÃiyÆš ïu©L thfd§fŸ flªJ br‹wJ ã‹dhš xUt©o bgÇa xÈnahL ãnu¡»£L ËwJ.  ã‹Åš ïUªj m¥ghÉ‹ beŠáš Ô g‰¿a cz®î.  ãwF thÆÈUªJ tªj th¡FfŸ mtU¡nf v‹d brh‹ndh« v‹W bjÇíJ.  ïiw mUshš xU Mg¤J« el¡fÉšiy.  kfD¡F nfhg¤ij ml¡f KoaÉšiy.  eLnuh£oš mªj ig¡if ngh£lh‹ “Ú§fns ïªj ig¡if ï§F ïUªJ bfh©L ngh§fŸ v‹W ïfœ¢ánahL ngáa mªj th®¤ijfis¡ nf£L m¥gh âL¡»£lh®.  nfhg¥g£L mt‹ v§nf nghdh‹.

          ãw® cjÉahš xUtÊ¡F mªj t©oia tÊ mU»š kh‰w¥g£lJ.  ïU£lhF« neu«tiu mªj m¥gh kfid¡ fh¤J¡ bfh©L m§F tÊ mU»š ïUªjh®.  v¥go ïªj t©oia å£L¡F bfh©L brštJ.  tÊÆšyhkš j‹ rnfhjuD¡F ngh‹ brŒjh®.  mªj jªij kd« tU¤j¥g£L brã¤jh® v‹ M¤kh f£L¥ghL ïšyhjJ ïj‰F fhuz«.

          neu« flªJ ïU£lhdJ.  ïfœ¢ánahL br‹w kf‹ tuit xU Ä‹dš nghš f©lh® mt‹ jªijÆ‹ Kf¤ij¥ gh®¤jh‹.  mt® f©fËš xU mdš vǪjJ.  nfhg¤Jldh? mšyJ m‹òldh? mªj Kf ght« mtdhš czu KoaÉšiy.  mt‹ m¥ghÉl« ig¡ rhÉia nf£lh‹.

          “m¥gh ig¡»‹ Ñ” mªj f©fËÈUªJ f©Ù® toªjJ.  xU ehŸ KGtJ« tÊ mU»š ËW nfhg ãz¡f¤njhL kfid¡ fh¤J ïUªj mªj jªijÆ‹ fijia mt‹ v‹Dl‹ g»®ªJ bfh©lnghJ v‹ f©fËY« f©Ù® eidªjJ.

          gh®… fLikahd th®¤ijahš tªj xU á¿a ãiH k‹Å¡f kdÄ‹¿ ïfœ¢áia fh£o j‹ jªijiaí« thfd¤ijí« eLnuh£oš É£L br‹w gâdhWfhu‹.

          e« thœÉš eh« m¿ahknyh Rght¤â‰F khwhfnth el¡F« x›bthU Ãfœî¡F« flîns rh£áahth®.  mâÈUªJ c©lhF« e‹ikia f©L cz®gt®fS¡F kh¤âunk flîË‹ k»ikia mDgɤJ Rit¡f Koí«.

          xU fodkhd th®¤ijia K‹Å£L jªijia ï›tsî mâf« ntjid¥gL¤JtJ Jha MÉahU¡F cfªj braš mšy.  k‹Å¤J m‹ò brŒJ. bghWik fh¤J thHnt©L«.  ïJjh‹ flîË‹ ÉU¥g«.  fod th®¤ij¡F K‹ghf xU ò‹áÇ¥ò.  xU ÃÄl« ntjid¥g£lhY« M‹k f£L¥gh£il bg‰W k‹Å¡F« mUS¡fhf ïnaRÉl« brã¥ngh«.

rhé gltuhF

——————-

brg«

          v‹ ïnaRnt ahbušyh« tŠá¢rhY« kd ntjid th®¤ijfis¢ bršÈ J¡f¥gL¤âdhY« c« ïja« nghy m‹ò brŒa k‹Å¡f r»¤J¡ bfhŸs v‹id MÓ®tâí«.

 

Leave a Reply

Top