ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டும்

          xU Kiw MáÇa®fS« khzt®fS« nr®ªJ ^® br‹wh®fŸ.  MáÇa® všyh khzt®fisí« Ãidî gL¤âdh®.  MáÇa®fŸ mDkâ ïšyhkš ahU« xU ïl¤J¡F« nghf¡TlhJ.  Mdhš ïij¥ bghU£gL¤jhkš g¤jh« tF¥ãš M©ãŸisfŸ fiu òu©L XL« eâia fhz¢ br‹wh®fŸ.  áyU¡F mâš FË¡f¤ njh‹¿aJ.  M‰¿š fhš it¤jJ« xU khztid M‰WÚ® mo¤J¢ br‹wJ.  ïij¥ gh®¤J¡ bfh©oUªj MáÇa® m§F tªjh®.  cÆU¡F¥ nghuho¡ bfh©oU¡F« khztid  j‹ cÆiu gza« it¤J¡ bfh©L M‰¿š Fâ¤jh® MáÇa®.  ڪ⢠br‹W mªj khztid¡ fh¥gh‰¿dh®.

          m‹ò khzt¢ bršt§fns mªj MáÇaiu ï›thW brŒa f£lha¥gL¤âaJ  mªj khztndhLŸs m‹òjh‹.  Mfnt MáÇa®fŸ âd¤âš eh« MáÇa®fS¡fhf áw¥ghf brã¥ngh«.

Leave a Reply

Top