இயேசுவிற்காக ஒளிவீச

          xU Kiw xU áWÄ brh‹dhŸ.  “vd¡F xU áÅkh eoifahf všnyhuhY« m¿a¥glnt©L«.  ïJ v‹Dila ÉU¥g«.  mj‰fhf eh‹ vijí« brŒnt‹.  ah® v⮤jhY« mj‰F r«kâ¡f  kh£nl‹.  vd¡F cyf¤âš xËahf És§f nt©L«’ v‹gj‰fhf mtŸ flikfŸ fhÇa§fis ifÉ£lhŸ.

          ÔikÆ‹ ft®¢áahš e‹ik¡F e‹ik k§fyh»wJ.  ãuÄ¥ghd MirfŸ JhŒikahd ïja¤ij tÊ jtw¢ brŒ»wJ.

          “ÔikÆ‹ ft®¢á e‹ikahdt‰iw kiw¤J ÉL»wJ.  miy¡fÊ¡F« ï¢ir khr‰w kd¤ij¡ bfL¤J ÉL»wJ” (rh.Ph. 4:12) všyhUila ftd¤ijí« <®¤J ãwÇ‹ Muhjid gh¤âukhf thœtij Él gy kl§F áwªjJ,  flîË‹ m‹ò ãŸisfshf ïU¥gJ.

           m‹ò ãŸisfns eh« thœtJ ãwuhš m¿a¥glth? òfH¥glth? m¥goahdhš eh« brŒtJ jtW.  ï›îyf¥ ngh¡»š br‹whš ek¡F Ãiythœî »il¡fhJ.  É©zf thœthd ‘Ãâ’ ia ïHªJ vij nr®¤jhY« všyh« ånz.

          ïªj brgkhiy khj¤âš Jha kÇahÉl« brã¥ngh«.  É©zf muR thœÉ‰fhf M¤kh¡fis r«ghâ¡f, ïnaRɉfhf xËår v§fS¡fhf k‹whL« m«kh.

m‹òl‹

 

Leave a Reply

Top