எளிய வேடம்

           ïy©lÅš t£l nkir kheh£oš g§bfL¡f fhªâÍ br‹W ïUªjh®.  Äfî« vËikahd Mil mªâUªjh®.  ïij¥gh®¤j xU brŒâ bjhl®ghs® fhªâÍÆl« nf£lh®.  jh§fŸ 炙yhªJ k‹diu gh®¡f¥ ngh»Ö®fŸ mj‰F xU vËa Mil nghJkh?

          fhªâÍ gâš T¿dh®

          “ mâš vªj ftiyí« ïšiy.  vd¡F« k‹dU¡F« nr®¤J njitahd Milfis k‹dnu mªâU¥gh®”

          ïªâah VœikehL.  ghuj¤âš gy k¡fŸ c©zî«, cL¡fî« Koahkš J‹g¥gL»‹wd® v‹W fhªâÍ¡F bjÇí«.  Mfnt fhªâÍ vËikahd MilfŸ mªâUªjh®.

 “ïÅ cy»š ïU¡f¥ nghtâšiy.  mt®fŸ cy»š ïU¥gh®fŸ.  eh‹ c«Äl« tU»nw‹ Jha jªijna! eh« x‹whŒ ïU¥gJnghy mt®fS« x‹whŒ ïU¡F«go Ú® vd¡F mˤj c«bgaÇ‹ M‰wyhš mt®fis¡ fh¤jUS«” (nahth‹ 17:11).

——————

          m‹ò¥ ãŸisfns eh« ahtU« M©ltiu e«ã thœ»nwh«.  M©ltiu e«ã thG« e«ik¥ g‰¿ âUÉÉÈa¤âš igãËš brhšy¥g£LŸsJ.

          “c‹djÇ‹ ghJfh¥ãš thœgt® všyh« tšytÇ‹ ÃHÈš j§»ÆU¥gt® M©ltiu neh¡», ‘Únu v‹ òfÈl«, v‹ mu©, eh‹ e«ãÆU¡F« ïiwt‹’ v‹W ciu¥gh®.  VbdÅš, M©lt® c«ik ntlÇ‹ f©ÂÆÅ‹W« bfh‹W mÊ¡F« bfhŸis nehÆÅ‹W« j¥òÉ¥gh®.

          mt® j« áwFfshš c«ik mutiz¥gh®.  mt®j« ïw¡iffË‹ Ñœ Ú® òfÈl« fh©Õ®, mtuJ c©ikna nflaK« ftrK« MF«.

          xU flîŸ ãŸis ght¤ijÉ£L flîis Muhâ¡F«nghJ flîË‹ kfD« kfSkhf khW«nghJ mªj ãŸisfË‹ všyh ãu¢áidfS¡F« flîŸ ghJfh¥ig V‰W¡bfhŸth®.

          v‹thœÉš elªj xU mDgt«.  XkÅš e‰brŒâ g¡fhf¢ br‹w bghGJ m§nf 50-50o bt¥g« ïUªjJ.  bt¥g« mâfÇ¡F« bghGJ f© ÉÊfËš nehŒfŸ ghâ¡F«.  vd¡F« m¥go¤jh‹. btŸË¡»Hik khiy m§F br‹W nr®ªnj‹.  rÅ¡»Hik f©Âš nehŒ mâfkhdJ.  x‹wiu khj e‰brŒâ m¿É¡f¢ br‹¿Uªnjh«.  mâfkhd bt¥g« v‹id áuk¥gL¤âaJ.  mªj neu¤âš M©lt® jªj cz®î v‹dbt‹whš, ‘M©ltuhš miH¡f¥g£ltU¡F M©ltÇ‹ ghJfh¥ò c©lhF«’ v‹gjhF«.  kâa« 12 k¡F m§»UªJ R® âahd nfªâu¤â‰F gÂahs® T£o¢ br‹wd®.  nghF« tÊÆš eh‹ f©fis¡ F¿¤J Ãid¤J¡ bfh©oUªnj‹.  Mdhš á¿J neu« fʤJ xU mâra¤ij¡ f©nl‹.  fh® nkf« tªJ _oaJ.  ešy FË®¢áahd fh‰W NœªjJ.

          m¢NHš gaz« KGtJ« ïUªjJ.  Mdhš bt¥g« ïUªjJ. ïJ ï§nf vâ®ghuhj mrhjhuz Ãfœî v‹W Tl ïUªjt®fŸ brh‹dh®fŸ.   ïuÉš kiH Mu«ã¤jJ.  14 M©LfS¡F ãwF ï§F ï¥go kiH »il¥gJ ïJnt Kjš jlitahF« v‹W mt®fŸ brh‹dh®fŸ.  ïu©L _‹W ehŸfŸ kiH »il¤jJ.  ãwF m§»UªJ ntbwhU ïl¤â‰F br‹nwh«.  m§F« ïnj nghš fh® nkf« _l ïilÆilna FËUl‹, kiHí« bgŒjJ.  m‹ò ãŸisfns flîisna ghJfh¥ghf e«ã thœgt®fS¡F ï¤jifa ghJfh¥ig ïiwt‹ jUth®.

          xU c©ik c©ikahd flîË‹ ãŸis¡F R‰¿Y« flîË‹ fUizíl‹ Toa ghJfh¥ghd ntÈ c©L.  ïiwth®¤ij ï›thW TW»wJ.  “v‹ Jhj® c§fnshL ïU¡»wh®.  mtnu c§fŸ thœit¥ ghJfh¥gh®”  (gh%¡ 6:6)

          mij¢ R‰¿Y« ehnd beU¥ò¢ RtuhŒ miknt‹, mjDŸ ciwí« kh£áahŒ És§Fnt‹” v‹»wh® M©lt® (br¡. 2:5)

          “mtidí« mt‹ å£lhiuí« mtD¡FÇa mid¤ijí« Ú® NœªJ ËW fh¡fÉšiyah? mt‹ if ntiyfS¡F Má tH§fÉšiyah? mt‹ kªijfis eh£oš bgUf¢ brŒaÉšiyah? (nahò 1:10)

Leave a Reply

Top