பெரிய பரிசு பெரிய விலை

          XŒnt ïšyhkš fh£oš Étrha ntiy.  ntiy brŒí« ïl¤âÈUªJ å£o‰F nghf áy kiyfis eh‹ flªJ nghf nt©L«.  m›ntisÆšjh‹ gh®¤jJ« bgÇa e£ò njh‹¿aJ.  v‹ å£o‹ mU»š  xU X£L f«bgÅÆš mt‹ ntiyÆš ïU¡»wh‹.  nfhÉš mU»š ïU¥gjhš ehŸnjhW« nfhÉY¡F tUth‹.  Ô ntf¤âš xU e£ò Kis¤J ts®ªjJ.

          mt‹ gy ntiyfisí« kh¿ kh¿ brŒjh‹.  v‹Dila âU¥gaz¤âš eh§fŸ ãǪnjh«.  e£ò ÃidÉš kh¤âu« ËwJ.  á¿J fhy¤â‰F¥ ãwF mt‹ âUkz« Ko¤jij m¿ªnj‹.

          ehD« âUkz« brŒnj‹.  ntiy fhuzkhf ehD« eh£oÈUªJ kh¿nd‹.  eh‹ j§FÄl¤âÈUªJ ïUªj j‰brayhf mtid¥ gh®¤nj‹.  ÃidÉš giHa fhy e£òwî« bgh§» tªjJ.  eh§fŸ ïUtU« mL¤j C® k¡fshf kh¿ndh«.  Û©L« bgÇa k»œ¢á tU« v‹W.

          v¥bghGJ FHªijfnshL x‹whf tUå®fŸ.  c‹ FHªijfis gh®¡f vd¡F ÉU¥gkhf ïU¡»wJ.

          xU thu« fʪjJ.  mt‹ tªjh‹ kidÉí« _‹W FHªijfSl‹.   vd¡F ÄFªj k»œ¢á.  Ûâ it¡f vJî« ïšiy v‹whY« xUtU¡bfhUt® k‹Å¤J« m‹ò brŒJ« thG« ešy FL«g«.

          Jh§f¢ bršY« neu« FHªijfS¡F gÇrhf bfhL¡f m§f§nf njo eh‹ elªnj‹.  m¥bghGJ thœtË¡F« e‰brŒâ th®¤ijfŸ vGâa á¿a bg£o v‹ f©Âš g£lJ.  mâš x‹iw vL¤J IªjhtJ tF¥ãš go¡F« mt‹ kfD¡F¡ bfhL¤nj‹.

          Kf¤ij nfhzyhf it¤J¡ bfh©L ‘ïJth gÇR?’ mt‹ T¿dh‹.

          ‘ïJ ïnaRÉ‹ thœtË¡F« th®¤ij Äfî« áwªj gÇR’

          ‘mbj‹d m¥go’ ehD« âU«g nf£nl‹.  Ú§fŸ ešyJ vJthtJ jUå®fŸ v‹W Ãid¤nj‹.  ïij Ú§fns it¤J¡ bfhŸS§fŸ.  ntW ahU¡fhtJ bfhL§fŸ”

          mªj gâš v‹d mâfkhf ntjid¥gL¤âaJ.  trd¥bg£oia V‰fhÉ£lhY« eh‹ Kjyhtjhf jªj m‹ò gÇir mt‹ kW¤jij Ãid¤J v‹ kd« tUªâaJ.  ãwF mªj ãŸisÆ‹ Kf¤ij Tl gh®¡f KoaÉšiy.  eh‹ ãǪJ bršY« nghJ ãŸisÆ‹ Kf¤ij x‹W gh®¤nj‹.  nt©lhj ïl¤J¡F tªjJ nghš mt‹ Ëwh‹.  m‹W kdâš xU MWjš ïšiy.  ãŸisfns gÇR m‹ã‹ e‹¿Æ‹ milahs«.  mj‹ kâ¥ò TodhY« FiwªjhY« mj‰F bgÇa Éiy c©L.  vUrny« njthya¤âš bgÇa flîS¡F Äfî« ãÇakhd gÇR.  áWtÅ‹ ifÆÈUªj IªJ m¥g«.  ïu©L Û‹.   ïnaRî¡F Äfî« ïÅa gÇR ïnaRɉF ÉU¥gkhd gÇR.  gÇir á¿jhf fhz¡TlhJ.  vªj e‹ikiaí« òǪJ V‰W¡ bfhŸs guªj kd¥gh‹ikÆ‹ brhªjfhuuhf ïnaRÉl« brã¥ngh«.  X ïJjh‹ gÇrh? ïªj nfŸÉ mâfkhf ntjid jUtjhF«.  m‹ò¥ bgU¡»š flîË‹ bgÇa gÇR V‰W¡ bfhŸs e«ik jah® brŒnth«.

rhé gltuhL

            â›Éa e‰fUiz th§»a ãwF c§fis M‹khÉ‹ f© âwªJ,  clÈ‹ òw¡f©fis _o.  ãwF c§fŸ ïUja¤â‹ mf¡f©fshš ïnaRit gh®¡fî«.

òÅj m«k bjuáah.

Leave a Reply

Top