உறுதியான முடிவு

          xU Kiw m¿î‰w kuk©ila‹ v‹W T¿ ‘ïánjhiu’ MáÇa® tF¥ãš ïUªJ btËna‰¿dh®.  ïá¤njhU¡F  Äfî« khd¡nfL ‑ btËna br‹W J¡f¥g£lh‹.  xU ghiw nkš mk®ªâU¡F«bghGJ j©ÙÇš 圪j xUghiwÆš á¿a FÊfŸ ïU¥gij¥ gh®¤jh‹.  mªj kh‰w« ïánjhiu bgÇjhf ghâ¤jJ.  mt‹ Ãid¤jh‹, ïªj j©ÙU¡F fodghiwÆš FÊ V‰gL¤j r¡â tšyik c©L v‹whš kdJ it¤J Ka‰á brŒjhš vd¡F« fodkhd ghl§fis go¡fyh«.  ïánjh® cWâahd Koî vL¤jh‹.  ïilÉlhJ Ka‰á brŒJ go¡f¤ bjhl§»dh‹.  tF¥ãš Kjš khztdhf nj¿dh‹.  nkY« go¤J X® m¿Pdhf ca®¤j¥g£lh‹.

          eh‹ go¡fnt©L« v‹w cWâahd Koî ïánjhiu Äf ca®ªj Ãiy¡F ca®¤âaJ.         

          j©ÙÇš 圪j xU ghiwÆš á¿a FÊfŸ.  j©ÙU¡F fod ghiwÆš F¿ V‰gL¤j r¡â tšyik c©L v‹whš kdJ it¤J Ka‰á brŒjhš vd¡F« ïilÉlhj fod Ka‰á brŒJ bt‰¿ bgwyh«.

          xU ïl¤âš xU nrid¤ jiyt‹ ïUªjh‹ vUrny« nfh£ilia cil¡f 25 Kiw mt‹ Ka‰á brŒjh‹.

        ïUg¤â IªJ Kiw njhšÉailªj mtid všyhU« vŸË eifahod®.  vUrny« nfh£ilia cil¤nj Ô®nt‹ v‹w ituh¡»a cWâahd Koî ïU¤â Mwh« Kiw bt‰¿ mˤjJ.

          mJnghy, go¤j ãwnf ntW vªj ntiyahdhY« brŒa nt©L« v‹w cWâahd Koî kdâš vL¤jh‹. bt‰¿¡ fÅia iffËš g¿¤jh‹.

          vªj xU Ka‰áí« njhšÉ milahJ v‹w cWâahd kd¤âlid cŸs¤âš ts®¤J¡bfhŸs nt©L«.  tF¥ãš m‹W m‹W brhšÈ¡bfhL¡F« ghl¤ij ehis¡F go¤J¡bfhŸsyh« v‹W jŸË¥nghlhkš, m‹nw v›tsJ J‹g¥g£lhtJ go¤J Ko¡f Ô®khÅ¡f nt©L«.  Ka‰á brŒJ go¤J Ko¡f nt©L«.

          thœÉš go¥ã‰F Kjš ïl« mË¡f nt©L«. go¥ò, Koªjã‹ neu« ïUªjhš k£Lnk ešy o.É. ÃfœîfŸ, »Ç¡bf£ ngh‹w bghGJ ngh¡FfS¡F gh®¡f kdâš Ô®khÅ¡f nt©L«.  xU ntis å£oš go¥gj‰fhd NœÃiy m‹¿ khwhf ïU¡fyh«.  m¥ghÉ‹ Fo¥gH¡f«, å£oš r©il nehŒ, FL«g J‹g§fŸ, ãu¢ridfŸ v‹W å£oš, j‹ thœÉY« ïU¡fyh«.  m¥go ïUªjhš mij v©Â go¥ig ÃW¤j¡TlhJ.  ãu¢ridfis¥ gh®¤J js®ªJ nghfhnj.  všyh NHšfisí« ãu¢ridfisí« kh‰w tšyikíŸs ïnaRit¥ gh®¡f nt©L«.  ãwF rkhjhd¤njhL go¡fnt©L«.  cWâahd KoîfŸ c©ikÆš bt‰¿ahd go¥ò¡F Jizahf mikí«.

          x‹W cWâahdJ.  c§fis go¡f Élhkš brŒa, go¥ig bfL¡f, mÊ¡f gy nrhjidfŸ bfhL§fh‰whŒ åáao¡F« bghGJ kdâš cWâahd Koî ïUªjhš kh¤âunk go¥ãš ïWâtiu Ãiy¤J Éf Koí«.

                                       nrhá fUF‰¿

Leave a Reply

Top