காயப்பட்ட இருதயம்

        òÅj kj® ânurhÉ‹ âUehŸ m¡nlhg® 15« ehŸ jhŒâU¢rig bfh©lhL»wJ.  òÅij ânuáahÉ‹ ïUja¤âš ïUg¡fK« Jis¤âU¡F« xUfha« c©lhÆUªjJ.  mªj fha¤ij¥g‰¿ òÅij ï›thW vGâíŸsh®fŸ.  “kÅj cUÉš xU Jhjiu v‹ g¡f¤âš gy Kiw f©lJ©L.  xU áW FHªij toÉš Ô vÇtJ ngh‹w mH»a Kf«.  bruhòfŸ v‹w bgaÇš m¿a¥gL»w njtJhj®fËš xUtuhf vd¡F njh‹¿aJ.  KidÆš Ô vÇí« m«ò mt® ifÆš ïUªjJ.  áy neu« mij¡ bfh©L v‹id fha¥gL¤Jth®.  ïUja¤â‹ mo¥ghf« tiu m«ò F¤â brštjhf vd¡F¤ njh‹¿aJ.  m«ig âU«g ão¤J ïG¡F«nghJ ïUja¤â‹ xnu xU gFâí« g¿¤J nghtjhfî« vd¡F njh‹¿aJ.  m¥bghGJ vd¡F c©lhd J‹g ntjid fhuzkhf eh‹ cu¡f f¤âaJ©L. Mdhš mnjhL nr®ªJ mDgɤj Mdªj¤ij v‹dhš vL¤J¢ brhšyî« KoahJ.

          M¤kh všyh« tšy ïiwtid mDgɤJ m¿í« bghGJ kh¤âunk, mj‰F« nkyhf xU ïÅa Mdªj« »il¡f¥bgW«. mJ flîS« M¤khî« ïizªj m‹ò cwÉ‹ òÅj É©zf k»œî MF«.  všyh cyf Rf§fisÉl nkyhdJ Jha nguhdªj«.  vd¡F mUËa mªj ï‹gkhd ntjidia iffshš jGÉ¡ bfh©L, m¤jUz¤âš jÅikahf ïU¥gJ kh¤âunk v‹Dila ÉU¥gkhF«!

          ÞbgÆ‹ eh£oš MšgbjÈjh khrh v‹w g£lz¤âš f®kä¤jh f‹Åa®fË‹ Máuk¤âš m‹ghš fha¥g£l m«kh ânurhÉ‹ ïUja« ï‹W« mÊahJ  ghJfh¡f¥gL»wJ.  òÅijÆ‹ fha¥g£l ïUja¤ij xU âUehŸ ÉHh bfh©lho jhŒ¤âU¢rig kÇahij brY¤â tz§f»wJ.  MfÞ£ khj« 27« njâ ÞbgÆÅš KGtJ« f®kä¤jh rigÆš áw¥ghf òÅj ânurhÉ‹ ïUja fha¤âUehshF«.

Leave a Reply

Top