மீட்பின் நற்செய்தி

          Ãyh btË¢r« xËU« vÇ¡nfh g£lz«.  r¡nfíÞ cw¡f¤âš ïUªjh®.  všy cÆÇd§fS« Mœªj cw¡f¤âš _œ»ÆUªjd.

          xU FË® ïuÉš r¡nfíR xU fdî¡F ã‹, j‹  cŸs¤ij KGtJkhf gh®¡f¡Toa xU ernua‹ j‹ fjit j£L»wh®.  å£o‹ fjî âw¡f¥ òw¥g£l r¡nfíR Û©L« fdîyf¤â‰F¢ br‹wh®.

          neu« ÉoªjJ.  ï‹W r‰W jhkhjkh»É£ljšyth? fhiy ntiyfis Ko¤J R§f¢ rhto br‹wh®.  kd¡ fjit j£L« XirÆš kd« x‹¿aJ.  mªj ernua‹ Ãiyahd flîŸ mUnshL Kfky®¢áíl‹ cŸ kdâY«, fhâš fjÉ‹ Xir nf£gJ nghy xU milahs« fhz¥g£lJ.

          k¡fŸ K‹ghf mt® xU bgÇa mâfhÇ gz¤â‰F FiwÉšiy.  mâfkhf ïUªjJ.  Mdhš cŸs¤âš F‰w cz®î beU¥ghf vǪjJ.

          elªJnghF«nghJ vj‰fhf ï§F xU bgÇa T£l«.  rhjuzkhf ïU¡fhnj.  ahU¡fhtJ Ég¤jh? r¡nfíR k‰wt®fËl« nf£lh‹?

          “eh§fŸ ïnaRit fh¤âU¡»nwh«.  mnjh mt® tªJÉ£lh®.  mtnuhL Ól®fS« ïU¡»wh®fŸ”

          ah® ïnaR? r¡nfíRɉF xU nfŸÉ ãwªjJ.  vd¡F mtiu¥ gh®¤nj Mf nt©L«.  xU fhªj« nghš v‹ ïUja¡ fdîfŸ mªj ïu©L vG¤ij neh¡» ã‹dhny áwfo¤J gwªjJ.  ïnaRit gh®¤JÉ£nl mªj ntiy¡F¢ bršnt‹.  ntiy ïHªjhY« mªj ïnaRit gh®¤nj Ô®nt‹.  M‹kh brg¤ij brhšÈbfh©oUªjJ.  r¡nfí K‹nd Xodh‹.  j‹dhš #d¡T£l¤â‹ ÄFâahš ïnaRit fhzKoaÉšiy.  MdhY« xU KiwahtJ xË RlU« mªj mH»a Kf vÊiy f©L âU¥â miltnj vd¡F jhœ¢áahF«.

          r¡nfí K‹nd Xo¥nghŒ, mtiu¥ gh®¥gj‰fhf xU fh£L m¤â ku¤âš V¿¡bfh©lh®.  mnjh ïnaR m§F tªJ É£lh®.  m©zhªJ gh®¤J ku¤â‹ nkš kiwªâUªj mtÇl«, “r¡nfí ÉiuthŒ ïw§»thU« ï‹W ckJ å£oš eh‹ j§f nt©L«” v‹wh®.

          všnyhU« r¡nfíit¥ gh®¤jd®.  r¡nfí ÉiuthŒ ïw§» ghj« tz§» k»œ¢ánahL mtiu tunt‰wh®.  ïnaR mtid¤ Jh¡» ÃW¤âdh®.  ntfkhf å£o‰F miH¤J¢ br‹wh‹.  “ghÉ xUtÇ‹ å£oš j§f¥ ngh»whnu ït®”   vd k¡fŸ KQKQ¥gij r¡nfí nf£lh‹.

          r¡nfíÉ‹ kdâ‹ e‹¿Æ‹ eWkz ky®fŸ ÉǪjd.  fhiy ernua‹ ïnaRit¥ g‰¿a fdit Ãid¤J k»œªjh‹.  “M©ltnu, v‹ clikfËš ghâia ViHfS¡F bfhL¤J ÉL»nw‹.  vt® ÛjhtJ bghŒ¡F‰w« Rk¤â vijahtJ ft®ªâUªjhš eh‹ mij eh‹F kl§fhf¤ âU¥ã¡ bfhL¤J ÉL»nw‹.”

          mªj th®¤ijfË‹ c©ik¤ j‹ik ïnaRit¤ bjh£lJ.  cŸs¤ij m¿ªj ïnaR mtid MÓ®tâ¤jh®.

          ï‹W ïªj å£o‰F Û£ò c©lhƉW.  VbdÅš ïtU« MãufhÄ‹ kfnd! ïHªJ nghdij¤ njo Û£fnt khÅl kf‹ tªâU¡»wh®”

          mªj th®¤ijfŸ mªj FL«g¤ij Û£ghš k»œ¢áahš rkhjhd¤jhš Ãiwªjd.  ïnaRÉ‹ m‹ò fUiz, ïu¡f«, mUŸ M»at‰¿‹ gy tot§fns e«ik x›bthUtiuí« Û£»wJ.

îkyh n#hR

Leave a Reply

Top