நல்ல விவசாய பாடம்

          #h© nghÞnfhÉ‹ áW taJ… n#h© v‹gJ mt‹ bga®.  ntʼnfhy c¢á btÆš.  #h©nghÞnfhÉ‹ rnfhju‹ n#hr¥ Étrha ntiy Ko¤J js®¢ánahL å£o‰F tªjh®.  n#hr¥ tªjJ« #h© clnd KHªjhŸ goÆ£L R¤jkhf b#g« brhšy bjhl§»dh®.

          “ïJ ešyjšyth.  eh§fŸ fhiy Kjš khiy tiu ntiy brŒnth«.  Ú Rfkhf cŸns ïUªJ brã¥ghŒ.”  n#hr¥ áǤJ¡ bfh©L brh‹dh®.  brg« KoªJ vGªJ n#h© brh‹dh®.  “ntiyÆÈUªJ ã‹th§Fgt‹ eh‹ mšy.  MdhY« x‹iw eh‹ cWâahf¡ TWnt‹.  KG neu¤âš ntiyÆÈUªJ r«ghâ¤J mâš »il¡F« k»œ¢áiaÉl ïªj brg¤jhš eh‹ mâf k»œ¢áia bg‰¿U¡»nw‹.   brã¡fhkš ïUªJ ïu©L ÉijfŸ e£lhš, ïu©L Kisna tU«. mJnt, brã¡F«bghGJ, eh‹F Éijfshf kh¿ Kis¡F«.  nfhÉš k mo¡F« bghGJ mªj k©bt£oia ÑnH it¤J É£L xU ÃÄl« brã¤jhš v›tsî áw¥ghf ïU¡F«?

          mj‰F ãwF n#hr¥ ïªj Ãfœit kw¡fÉšiy.  m‹W Kjš ešy ÉtrhÆahd n#hr¥ brg« brŒtij xU KiwTl jtwÉlÉšiy.

Leave a Reply

Top