இயேசுவே ஒரே மீட்பர்

          xU áy® xU miwÆš ïwªj M‹k MÉia miH¤J brã¤jd®.  mt®fË‹ vâ®fhy« g‰¿ M‹kh¡fnshL nf£»‹wd®.  mij mt®fŸ rÇ v‹W e«ò»‹wd®.  áy® gh«òfisí«, ku§fisí«, ÄUf§fisí«, f‰fisí« Muhâ¡»‹wd® mj‰F r¡â c©L v‹W e«ãd®.

          Û£L ÉLÉ¡ftšy xnu bjŒt« ïnaR »¿ÞJ mªj Û£giu M©ltuhf V‰W¡bfhŸshj vJî« gyd‰wit. 

        gy kÅj® M£fis bjŒtkhf Muhâ¡»‹wd®.  mt®fS¡F« r¡â c©L v‹W mt®fŸ e«ò»‹wd®.  áy® ahiuí« Muhâ¡fhkš flîŸ ïšiy v‹W brhšÈ thG« k¡fS« ïU¡»‹wd®.  ï‹D« gy® c©ik flîis¤ njoí« ïnaRit m¿ªJ Muhâ¡»‹wd®.  ntW áy® kj¤jiyt®fis Muhâ¡»‹wd®

          áy® áy rka« brhšYt®.  všyh kjK« x‹W v‹g®.  všyh flîS« x‹W v‹g®.  ïJ K‰¿Y« jtW.  xnu c©ik flîŸ x‹nw c©L.  mªj flîns ïiwtnd ïnaR »¿ÞJ.   “É©ÂY« k©ÂY« bjŒt§fŸ v‹W brhšy¥gLgit gy ïU¡fyh«.  bjŒt§fŸ, M©lt®fŸ vd gyU« gyÉjkhf Twyh«. Mdhš ek¡F¡ flîŸ xUtnu,   mtnu e« jªij mtÇlÄUªnj mid¤J« tU»‹wd, mtU¡fhfnt eh« ïU¡»nwh«.  m›thnw ek¡F M©ltU« xUtnu.  mtnu ïnaR »¿ÞJ.  mt® tÊahfnt mid¤J« tU»‹wd.  mt® _ykhfnt eh« thœ»nwh«.” (1bfhÇ 8:5:6)

          ïnaRit m‹¿ ahiu Muhâ¤jhY« gy‹ Ãuhrirahfnt ïU¡F«.  ïnaR c©ik bjŒt«.  kÅjdhf thœªJ kǤJ cÆ®¤j c©ik flîŸ.  ntW vªj xU kÅjD« ï›thW kÅj®fS¡fhf áYitÆš kǤJ cÆ®¤bjGªjâšiy.  É©zf¤âÈUªJ ïw§» tªjtnuh, nehahËfis Fz¥gL¤âatnuh, kǤJ cÆ®¤jtnuh, rh¤jhÅ‹ ãoÆÈUªJ ÉLɤjtnuh, j©ÙÇ‹ nkš elªjtnuh, ghÉfS¡F É©zf thœit bfhL¤jtnuh áYitÆš miwªj nghJ« m‹ò brŒjtnuh, IªJ m¥g« bfh©L IahÆu« ngU¡F cztˤjtnuh, kǤj ã‹ _‹wh« ehŸ jhdhfnt cÆ®¤jtnuh, Û©L« 40 ehŸ thœªjtnuh, ï‹W« m‰òj§fshY« milahs§fshY« rhâ kj ntWghL ï‹¿ všnyhU¡F« Má mË¡F« vªj flîŸ ïU¡»wh®.  ïšiy xUnghJ« ntbwhU flîŸ ïšiy.  ïÅ c©lhf¥ nghtJÄšiy.  gÇR¤j ig㟠‑ jh‹ ïj‰F rh‹W.

          ïnaRÉ‹ ãŸisfns! eh« e«ã¡if ghJfh¥ig¤ njlhkš, mt® jU« ÉLjiyia e«ghkš ïUªJ, flîshf eh« fUJgitfËš x‹¿‹ ÛJ e«ã¡if it¤jhš, e« ghu«gÇankh, kjnkh, rhânah, FL«gnkh x‹W« e«ik Û£fhJ… ÉLÉ¡fhJ.

          Û£f tšyikíŸs xnu flîŸ ïnaR M©lt® kh¤âunk.  ïnaRÉ‹ bgauhy‹¿ ntW vtuhY« Û£ò ïšiy. (âg. 4:12) ïªj cyf¤âš c‹id ght¤âÈUªJ ÉLÉ¡f c‹id MÓ®tâ¡f jhia Él m‹ò brŒa, J‹g¤âš c‹id¤ njhËš Rk¡f, c‹ f©Ù® Jil¡f cd¡F xU òâa thœî ju c‹ brg¤â‰F gâš bfhL¡f cd¡F É©zf thœî ju c‹id¤ njo tªj Û£guh« ïnaR »¿ÞJ M©lt®.  cd¡F ï‹iw¡nf jU»wh®.

          flîËšyhj vjÅlK« eh« e«ã¡if it¤âUªjhš, (kÅj cwîfŸ, bkhigš, f«¥ô£l® go¥ò, ntiy, bghUshjhu« ghJfh¥ò mHF, âwikfŸ, fhjš cwîfŸ, Ôikahd ght§fŸ rhj«, kªâu«, jªâu«, ãšÈ N‹a«, rh¤jh‹ nrit) ïitfŸ xU kÅjid mÊɉF bfh©L nr®¡F«.  ïJ cWâ.

          cyf¤âš mndf ò¤jf§fŸ cŸsd.  Mdhš mj‹ th®¤ijfis v¤jid Kiw thá¤jhY« ahU¡F« nehŒ FzkhfhJ.  »il¤jjhf ïšiy.  ïnaRthd Jha ig㟠th®¤ijfŸ cz®ªJ brhšY« nghJ, mij¥ ga‹gL¤â brã¡F«nghJ nehahËfŸ ey« bgU»w®fŸ.  rh¤jh‹ ãoÆÈUªJ ÉLjiy.  kǤjt®fS« cÆ®¡»‹wd®.  js®ªjt® Rf« bg‰W el¡»‹wd®.  e«ã¡if ïHªjt® e«ã¡if bgW»‹wd®.  gy f£L¡fËÈUªJ ÉLjiy bgU»‹wd®.  Mfnt ïnaRÉ‹ tÊÆš thœªJ mªj Û£g® ïnaRit thœÉ‰F jiytuhf, Û£guhf V‰W thœªjhš ‘Úí« c« å£lhU«, Û£gilå®fŸ” (â.g. 16:31).

          m‹ò¥ ãŸisfns, c§fŸ go¥ò c§fS¡F fodkhf ïU¡»wjh? thœÉš ãu¢ridah? ahU« òǪJ bfhŸsÉšiyah Ú ïnaRit miH.  ïnaR c‹id cWâahf MÓ®tâ¥gh®.  ïnaRit miH¤j ahU« bt£f¥g£L nghfkh£lh®fŸ.

          x›bthU ehS« ig㟠thá¡fî«.  ïnaRthd Û£gÇ‹ f©fis c‹ f©fshš gh®, c‹ f©fŸ mtÇš gâªJ ïU¡f£L«.  Ú MÓ® bgUthŒ.  Ãid¤J¡ bfhŸ! ïnaR mšyhkš xU bjŒtK«, flîS« cy»š ïšiy.  cy»š ïU¥gt® midtU« mt®j« m‹ò¥ ãŸisfns.  ïnaR flîŸ M©lt® c§fŸ všnyhiuí« MÓ® mˤJ fh¥ghuhf.

          Ënw rkhjhd« kÅj® ehÉš njlhnj.  mt®fŸ c‹id¥ òfœªjhY«, ïfœªjhY«, Ú ntbwhU kÅjdhf khwkh£lhŒ.  c©ikahd mikâ rkhjhdK«, kh£áí« v§nf? mit v‹Åš c©nlh v‹W f©Lão¡fî«

(»¿ÞJehjh mErhu«) 

        v‹ ÄFªj M‰wnyhL«, X§»a ga¤njhL« k©Qyifí« mâš thG« kÅjiuí«, Éy§Ffisí« gil¤jJ ehnd. (vnu. 27.5)

ÍÍ v‹.ã

Leave a Reply

Top