மரியா நம் தாய்

          m‹ò¥ gutr¤âÈUªjh®? e« kÇah.  fhuz«, kÇahÉl« Jhj® fhÉÇnaš brh‹dh® “Ú ngWbg‰wtŸ”! M« mt® v‹W« ngWbg‰wtnu.

          ïÅik ÄF ghlšfŸ tÊahf mt® flªJ br‹wh®.  óÄÆš ãwªj nguHfhd bg©zhf ïUªjh®.  ïu¤âd«, kh¡f« ml§»a K¤J¢ á¥ã kfid mila cŸ Jo¥nghL elªjhŸ.  tÊfŸ gl®ªJ tÊÉ£lJ.  clnyhL É©zf¤â‰F ca®¤j¥g£l rßu«.

          É©izí« k©izí« ——- mÂí« “eh‹ M©ltÇ‹ moik” c« brh‰gona vd¡F ÃfH£L«” kÇahÉ‹ mKjbkhÊ.

          ïªj jhŒ e«Kl‹ ïU¡»wh®.  ïu¡f« bghÊa ght¤jhš khrWfhj, ãrhRfnshL v⮤j kÇa«  m‰òjkhd bg© ïu¤âd«.  bg©ik¡F v‹W« òâa kh©ig¢ nr®¤j mªj ïÅa âU¥bga® kÇah.

          ïiwkf‹ j‹ jhia É©Qy»‰F ca®¤âdh®.  jhahf kh‰¿dh®.  cyf muáahd kÇahit e« midtU¡F« jhahf jªjh®.  ï‹W« v‹W« thœ¤j¥gl nt©oa âU¥bga® kÇah.

          jt¿š rhŒªâU¡F« e« iffS¡F xU ifjh§» kh¿aJ.  ïiw kfÅ‹ jhŒ e«ik <‹w ïu©lh« jhahthŸ.  ek¡fhf É©zf« âw¡F« fu§fSl‹ c©ikÆ‹ tÊahdh®, v‹W« ïja¤âš kyU« ky® kÇah c©ikÆ‹ cyfhdh®.

          brgkhiy kÂÆš mUŸÃiw kÇah mªj jhŒ e«Äš tU»wh®.  v‹ jhna; v‹ mil¡fynk jt¿š åHhkš v‹id¤ jh§» el¤jQnk! myifÆ‹ brašfËÈUªJ fh¥gh‰w nt©Lnk.

          vâ®gh®¥g‰w Ãuhir FÊÆÈUªJ vâ®neh¡F mˤJ ifão¤J ca®¤jQnk!

          mnjh kÇah v‹ Tl ïU¡»wh®

          m‹W« ï‹W« v‹W« kÇa« mHF ïÅik.

nlÉÞ bt©nlh®

Leave a Reply

Top