எல்லாம் சிதைந்து விடவில்லை

        thœÉš ek¡F J‹g Jau« c©lhF« nghJ e«Kila áªjidfŸ v¥go ïU¡»wJ? všyh« KoªJ É£lJ v‹wh? ïÅ vâ®gh®¡f vJî« ïšiy v‹wh?

        gÅbu©L tajhd ãu©l tF¥ãš RWRW¥ghd ãŸis.  go¥ãY« ãw brašghLfËY« v¥bghGJ« K‹Åiy t»¥ghŸ.  Ml, ghl eo¡f ahU¡F ris¤jtŸ ïšiy.  taâ‰F tªjJ« mtŸ cyf« âObud jiyÑHhf kh¿aJ.  fh® Ég¤âš mtSila fhš K£L¡F ÑHhf K¿ªJ kh‰¿d®.  ãwF mtŸ bksÅahdhŸ.  všyhiuí« mtŸ btW¤jhŸ.  jh‹ Äfî« m‹ò brŒâUªj jhÆlK« ngr J¡f¥g£lhŸ.

          gh® ãu©lh c‹id¡ fhz ah® tªâU¡»wh®fŸ? m«kh tªj bghGJ kU¤Jtkid e®Þ brh‹dhŸ.  mtŸ bg£oš RU©L gL¤jhŸ.  jhŒ f©Ù®É£L m§»UªJ mf‹whŸ.  mtUila J‹g¤ij¥ gh®¤j e®R brh‹dhŸ, Ú§fŸ J¡f¥glhÔ®fŸ.  ãu©líl fhiy eh§fŸ rÇah¡Fnth«.  mj‰F v§fS¡F xU â£l« c©L’.

          á¿J neu« fʪJ ïu©L e®RfŸ xU åš nrUl‹ miw¡F tªjd®.  mâš xU e®R brh‹dh®.  “c‹id ntW xU miw¡F kh‰W»nwh«. c‹ miw tajhd xUtU¡F bfhL¡f nt©L«” clnd åš nrÇš mk®¤â ntW miw¡F bfh©L br‹wd®.

          mHfhd xU miwahf mJ ïUªjJ mªj ïÅa ï‹Åir nf£lJ.

          MÅ ïjh c‹ òâa %«nk£ vd ãu©nlia fh£o xU e®R brh‹dhŸ.  ãu©nlia¥ gh®¤j nghJ MÅ ïUja« ky®ªJ ò‹KWtYl‹ áǤjhŸ.  e®RfŸ br‹wã‹ 14 taJila MÅ j‹ bg£oš ïUªJ ïw§» xUfhÈš beh©obfh©nl ãu©nlÆš f£oÈš br‹W mk®ªJ, “fh‹rÇdhš v‹ fhš K£L¡F nkš K¿ªjJ.  c‹ fhY¡F v‹d ne®ªjJ?

          fh‹r® _y« MÅÆ‹ fhš K£L¡F Äf nkyhf K¿¤J kh‰¿d mij¥ gh®¤j ãu©lh ãuĤJ ïUªj bghGJ, MÅ bjhl®ªjhŸ.  “Ú gh¡»atâ – ngWbg‰wtŸ c‹ fhš K£o‰F ÑnH K¿¤JŸsd®.  Mdhš v‹ fhš K£L¡F nkny K¿ªJ É£lJ vd brh‹d nghJ« mtŸ th®¤ijÆš bgU« ftiy VJ« ïšiy.

          MÅ x‰iw¡ fhÈš rho j‹ bg£o‰F nghŒ bfh©nl T¿dhŸ “v‹ e©g®fŸ tU« neukh»wJ.  eh‹ rÇahf nt©L«.  ãu©il¡F j‹ bkh£il¤ jiyia fh©ã¤J brh‹dhŸ,  “eh‹ xU fhÇa« brhšy kwªJ É£nl‹.  fh‹riu mÊ¡f mt®fŸ jªj kUªJ v‹ jiyKo KGtJ« c⮤JÉ£lJ.  MdhY«, guthÆšiy vd¡F gytifahd kh‰W KofŸ c©L.  mitÆš áyJ j§f Ãw«, áyJ ãuî‹, áyJ fW¥ò”

          MÅ j§f Ãw kh‰W Koia vL¤J bghU¤âdhŸ.  á¿J nk¡f¥.  e©g®fŸ všyh« tªjh®fŸ.  ãwF mâf neu« áÇ¥ò«, fË¥ò«, m£lfhrK« ïUªjJ.  MÅia gh®¡f tªj e©g®fŸ m¥bghGJ ãu©lhÉlK« ngád®.  mt®fŸ k»œ¢áÆš ãu©lhí« jdJ g§if nr®¤jhŸ.  mt®fËš xU MŸ j‹ ‘fáÅ‹’ Ãfœit ãu©lhÉl« brh‹dhŸ.  xU fhš K¿¤J Ú¡»dhY« bghŒfhš it¤J ‘gh§f‰ghš ÉisahLtijí«, nkh£lh® ir¡»Ÿ X£lî« brŒ»wh®.

          fh‹r® _y« fhiyí« jiy Koiaí« ïHªj MÅ xU fhš ïHªj ntW fhÈš gªJ Éisahoí« nkh£lh® ir¡»Ÿ X£LtJ« brŒ»wh®! ï¤jifa ãu¢ridfis cŸstnu vijí« vâ®bfhŸs Koªjhš, eh‹ kh¤âu« vj‰F KQKQ¡fî«, cŸth§» RU©L »l¡fî« brŒa nt©L«? MÅÆ‹ e©g®fŸ ãǪJ br‹wnghJ ãu©lh jhdhfnt jd¡FŸ xU nfŸÉ nf£lhŸ.

          mtŸ ãwF Éâia¥ gÊ¡fÉšiy.  j‹ Mg¤J Ãfœit Ãid¤J KQKQ¡fÉšiy.  MÅia¥ nghy mtS« thœit m‹ò brŒa¤ bjhl§»dhŸ.  vd¡F fhš ïšiy v‹whY« f© c©lšyth? if c©lšyth! v‹id¡ fh¡f MjÇ¡f jhŒ jªija® cwÉd®fŸ c©lšyth! mtŸ áªjid ï›thW br‹wJ.

          thœÉš ek¡F J‹g Jau« c©lhF« nghJ e«Kila áªjidfŸ v¥go ïU¡»wJ?  všyh« KoªJÉ£lJ v‹wh? ïÅ vâ®gh®¡f vJî« ïšiy v‹wh? MÅ¡F fh‹r® nehÆdhš fhiy ïHªjnghJ« jd¡F Fiwahj m‹igí« m‹ò e©g®fisí« g‰¿a òÇjš mtS¡F ïUªjJ.  ãu©il¡F r‰W jhkâ¤jhtJ ï¥bghGJ mtS¡F c©lhdJ.  thœÉš cŸs mtS¡FŸs e‹ikfis v©z¤ bjhl§»dhŸ.

          e« thœÉš c©lhF« J‹g Jau« ï¡f£L, ãu¢rid v›tsî bfhoajhf ïUªjhY«, thœÉš ek¡F k»Hî« e‹¿ brhšyî« mndf fhÇa§fŸ ïU¡»‹wd v‹gnj c©ik.  m¤jifa fhÇa§fis g‰¿ ek¡F v›tsɉF v›tsî cz®î« m¿î« ïU¡»‹wnjh m›tsî¡F m›tsî e« thœî k»œ¢áí« m¡fË¥ghfî«, Fiw Twhkš ïU¡f Koí«.  vdnt, eh« j‹d«ã¡ifia filão¥ngh« bt‰¿bgWnth«.

(thœÉš bt‰¿)

Leave a Reply

Top