மறவாத அன்பு

          bršy¥ãŸisna Ú v§nf? ï¥bghGJ c‹id¡ fh©gâšiy.  Ú v‹Ål« brã¥gij vâ®gh®¤J eh‹ fh¤âUªnj‹.  Mdhš cd¡F brã¡f neuÄšiy v‹W brhšÈ eh‹ cd¡F jU« 24 k neu¤ij v‹d brŒ»whŒ? v‹ bršy¥ ãŸisna, Ú ig㟠thá¤jij eh‹ f©lnj ïšiy.  PhÆW âU¥gÈÆY« c‹id fhzÉšiy.  ntj ghl« kwªJ kwªnj É£lhŒ.  mªj neu« ‘oôr‹’ go¡f brš»whŒ.  Ú v‹id V‰W¡ bfh©L v¤jid fhy« M»wJ.  v‹id c‹ ehÉš V‰W¡ bfhŸs cd¡F MirÆšiy.  Ú brŒí« ght§fis F¿¤J cd¡F F‰w cz®î ïšiy.  ã‹ V‹ ght r§Ñ®¤jd¤â‰F tuÉšiy.  eh‹ cd¡fhf¡ fh¤âU¡fÉšiyah? mij Ú òÇaªJ bfhŸsÉšiyah?

          ïªj cyf Rfbkšyh« bfhŠr neu« jh‹.   mÊí« f«¥ô£l®, ï‹l®be£, ngh‹ v‹W v›tsî neu« brytÊ¡»whŒ?  xU brgkhiy brhšy cd¡F neu« ïšiy.  V‹ mj‰F neu« bfhL¡fÉšiy.  v¤jid e©g®fis Ú¡» it¤âU¡»whŒ.  ïJ vd¡F¥ ão¡fÉšiy.

          ïªj Ml«gu« všyh« vj‰F? eh‹ j§» tá¡F« Mya« c‹ clš. ãwF vj‰F cliy ï›tsî my§fhu« brŒ»whŒ.  Ú mHFgL¤J« clY¡FŸ mGF« òG¡fŸ jh‹ cŸsJ v‹gij kwªJ É£lhah?  áwªj czî nt©L« v‹gnj c‹ ÉU¥g«. g£oÅ »lªJ kÇ¥gtiu¡ F¿¤J Ãid¤jhah?

          Éiy mâfkhd Mil nt©L« v‹»whŒ.  xU Mil th§f trâ ïšyhkš v¤jid ng®? všyht‰W¡F« gâš ïšiy v‹whŒ.  vd¡F¤ bjÇí«, MdhY« c‹ M‹kh Û£ig fh¥gh‰w eh‹ ï§nf ïU¡»nw‹.  Ú v‹ ãŸisašyth? c‹id kw¡f v‹dhš… v‹dhš KoahJ.

Í.Í

Leave a Reply

Top