பொறுப்புள்ளவர்களாவோம்

          í.nf. Æš eh®¤ ÕšL v‹w ïl¤âš âahÅ¡f br‹¿Uªnjh«.  mªj âahd¤âš g§nf‰¿Uªj vgš v‹w IªJ taJ áWtÅlÄUªj »il¤j  ïiw btË¥ghL ïij vGj Jh©oaJ.

          IªJ taJ Kjš 10 taJtiuíŸst®fŸ mªj âahd¤âš g§bfL¤jd®.  ïiw m‹ig¡ F¿¤J«, rnfhju m‹ig¡ F¿¤J« mt®fŸ òǪJ bfhŸS« KiwÆš f‰W¡ bfhL¤njh«.  ntiy brŒí«nghJ«, czî c£bfhŸS«nghJ«, flîis òfœªJ Jâ¡fnt©L« v‹W brhšÈ¡bfhL¤njh«.

          vgš âObu‹W T¿dh‹.  “vd¡F rh¥ãL« nghJ«, ntiy brŒí« nghJ« flîis Jâ¡f Kotâšiy” mj‰F eh‹ v‹d fhuz« v‹W nf£nl‹.  mt‹ kdâš xU áwªj bghW¥òŸs ‘igy£’ kiwªâU¥gij eh‹ cz®ªnj‹.

          “eh‹ bgÇatdhF«bghGJ igy£ Mnt‹ v‹ Ékhd¤âš gaz« brŒgtÇ‹ ghJfh¥ò¡F ehnd bghW¥ghnt‹.  Mfnt mªj neu¤âš c©znth brã¡fnth KoahJ”.  mtDila ïªj th®¤ijfŸ Ékhd¤âš gaz« brŒgt®fS¡F Mg¤J tuhkš K‹bdÇ¡if elto¡fifahf ïU¡f nt©L«.

          ïªj cyf¥ gaz¤âš Ãiyahd gÇir¥ bgw ehŸnjhW« e«thœÉš brŒa nt©L« v‹W K‹bd¢rÇ¡ifahf vgš f‰W¤ jU»wh®.  JhŒikahf thœªJbfh©L eh« e‹ikÆš ts®nth«.  e« ftd« Jhatuh« ïnaRÉlÄUªJ bg‰W áwªj e‹ikÆš ts®nth«.  e« ftd« v¥bghGJ« mt® nkš ïU¡f£L«.

m‹òl‹,
mU£g n#hÞik¡»š

Leave a Reply

Top