வாசித்து வளர்வோம்

        ešy ò¤jf§fS«, Ôa ò¤jf§fS«, jtwhd m¿î jU« ò¤jf§fS« c©L.  Mfnt Éntf¤njhL ò¤jf§fis¤ nj®ªbjL¡fnt©L«.

        thá¤jš m¿it mâfkh¡F«.  m¿a nt©L« v‹w Mtiy mâfkh¡F»wJ.  Mdªj« jU«.  cŸs¤ij JhŒikah¡F»wJ bršt« jU« bkhÊ m¿it mâfÇ¡F«.  m¿É‹ fjîfis ek¡F K‹ghf âwªJ it¡»wJ.  thá¡F« bghGJ Fiwªj neu¤âš mâf fhÇa§fis go¡f Koí«.  m¿î¤Ôia TLjš xËbgw¢ brŒí«.  fU¤JŸsjh¡F«.  thœÉ‹ MH§fisí«, kh£áiaí« g‰¿ eš cz®î jU«.  ešy kÇahij g©òfŸ. xG¡f§fis ts®¤J»wJ.  gyiu go¡f, tÊel¤j cjî»wJ.  m¿É‹ òâa òâa cyf« e«K‹ ÉÇí«.  clY¡F C£l¢r¤J nghy kdâ‰F ešy czî ò¤jfkhF«.  thá¥ò thœit kh‰¿ mik¡F«.

          ešy ò¤jf e©g®fŸ »il¤jhš ã‹ jÅik v‹gâšiy. ‘ešy ò¤jf§fŸ, Ôa ò¤jf§fŸ, jtwhd tÊfh£L« ò¤jf§fŸ vd gytif c©L.  Mfnt Éntf¤njhL ò¤jf§fis nj®ªbjL¡f nt©L«.

          kdâš bf£l v©z§fis njh‰WÉ¡F«, Ôik nr®¡F« ò¤jf§fis Ú¡»Él nt©L«.  ešyij tÈíW¤â TW« ò¤jf§fŸ, fijfŸ, kfh‹fË‹ thœ¡if tuyhW, òÅj®fË‹ thœ¡if tuyhW, thœÉš bt‰¿ bg‰wt®fË‹ ò¤jf§fŸ, e‹ikfis Jh©L« ò¤jf§fŸ, ešy vG¤jhs®fË‹ ò¤jf§fŸ ïitfŸ eh« thá¡f nj®ªbjL¡f nt©L«.

          thá¡f, thá¡f mJ vGj¤ Jh©L«.  ešy e©g®fSl‹ gz« brytÊ¡»nwh«.  mJnghy ešy ò¤jf§fŸ th§f gz« brytÊ¡f nt©L«.  jhœî v©z« bfhŸshnj.  kd tÈik bgw nt©L«.  m¿ahik ïUŸ Ú¡» m¿bthË bgWnth«.  jtwhd Étfhu§fis Ú¡» gaDŸsij ts®¤jyh«.  njhšÉ kd¥gh‹ikÆÈUªJ btËna¿, thœÉ‹ bt‰¿ ghijÆš Xl, thá¤jš Äf¥bgÇa ngh®¡fUÉahF«.

n#há 

Leave a Reply

Top