அழாதே!

          m‹W âU¥gÈ KoªJ tH¡f¥go m‹dh fšyiw¤ njh£l¤J¡F¢ br‹wh‹.  všyh fšyiwfS« ó¡fshš  mHfhf my§fÇ¡f¥g£oUªjJ.  mJ M¤kh¡fSila Ãidî khj«.  všyh å£L¡fhuU« j§fŸ ãÇakhdt®fË‹ fšyiwfis my§fǤjd®.  mU£jªij brg¤â‰F¥ ãwF všyh¡ fšyiwfËš Ô®¤j« bjˤJ brã¤jh®.

          brg« KoªJ všyhU« å£o‰F¢ br‹W bfh©oUªjd®.  Mdhš m‹dhɉF âU«g nghf¤ njh‹wÉšiy.  thoÉH¥nghF« ó¡fis¥ gh®¤J¡ bfh©oUªjhŸ.  bgU_¢R É£lhŸ.  ïªj fšyiwÆš jd¡F všyhkhf ïUªj m«kh äâa ïis¥gh‰¿ bfhŸ»wh®fŸ.  fh‹r® nehŒ jh¡» ï›îyf¤ij É£L¢ br‹whŸ.  áW ãŸisfis v‹ ifÆš m«kh É£L¢ br‹wh®fŸ.

          m«kh ïšyhjâ‹ J‹g« Ãid¡fnt Äf¡ bfhLik.  m«kh vd¡F xU ešy e©g®.  vijí« brhšyyh«.  gŸË¡Tl Ãfœ¢áfŸ, Ia§fŸ, ãw e©g® fhÇa§fŸ ï¥go všyh¡ fhÇa§fisí« brhšyyh«.  m«khnthL e‹whf Éisahlyh«.

          v›tsî Éiuthf m«kh e«ikÉ£L ãǪJ É£lh®fŸ 2taJ 5 taJ ãŸisfis¥ g‰¿ m«khɉF mâf Mir.  v›tsî bfhoaJ nf‹r® nehŒ.   áy® ïªnehŒ tUtJ ght¤â‹ gy‹ v‹g®.  mJ btW« bghŒ.  áW FHªijfisí« nehŒ ghâ¡»wJ. mt®fŸ v‹d F‰w« brŒjd®? flîns ïªj bfhoa nehŒ cy»š ahU¡F« tu¡TlhJ.  m«khÉ‹ ntjid f©L eh‹ f©Ù®É£L mGnj‹.

          áW ãŸisfis Ãid¡F« nghJ xnu tU¤j«, r§fl«. mt®fis ftÅ¡f nt©L«, mt®fis¥ go¡f¢ brŒa nt©L«, å£L ntiyfis brŒa nt©L«.  ïj‰»ilÆš eh‹ v‹Dila ãsÞ^ ghl§fis go¡f nt©L«.  m¥ghî« cjÉ brŒth®.   ïUªjhY«…         

          nghJ« M©ltnu… v‹idí« m«khÉl« nr®¤J¡ bfhŸ.  m«khit fšyiwÆš jÅahf É£L¢ bršy vd¡F kdâšiy.  m«khÉl« kd¤Jau§fis brh‹dhŸ.  fšyiwÆš Kf« mk®¤â mGjhŸ.  mGjhY« m«kh tukh£lh®fŸ; bjÇí«… ïUªjhY«…

          kfns v‹W miH¥ig¡ nf£L jiy ca®¤âdhŸ.  mU»š nfhÉš mU£jªij Ëwh®.  mtŸ mGifia jªij f©oUªjh®.  f©Ùiu¤ Jil¤JÉ£L mU£ jªij¡F tz¡f« brŒjhŸ…

          mU£jªij mtËl« T¿dh®.  “m‹ò¢ áWÄna c‹ m«kh kǤjJ c©ik.  flîŸ všyhU¡F« kuz¤ij it¤JŸsh®.  kuz¡ fjî¡F nghF« tÊjh‹ nehŒfŸ.   ï¥go gh®¡F«nghJ ïJ xU k»œ¢á c©lh¡F« brany! flînshL É©zf¤âš ïU¥gj‰fhf »il¡F« thœî!  eh« ïªj cyf¤ij É£L nghdhš kh¤âunk É©zf¤ij mila Koí«.  e‹whf thœgt®fS¡F »il¡F« ïlnk É©zf«. m§F ÔikÆš thœnthU¡F mDkâÆšiy.  fhuz«, flîŸ Jhat®; gÇR¤j®.

          kǤjt®fis¥ gh®¤J Ãuhir¥glhnj. ek¡F flîŸ jªj MíŸ ÔU« tiu ïªj cy»š JhŒikahf e‹whf thHnt©L«.  kfns cd¡F m¥gh c©lšyth.  Mdhš jhŒ jªija® ïšyhj v›tsnth mdhij ãŸisfŸ ïU¡»wh®fŸ.  ahUnk ïšyhkš åâfËš R‰W« ãŸisfŸ.  kfns c‹ m«khɉF ï›tsî jh‹ MíŸ bfhL¤JŸsh® v‹W v©Â¥gh®.  flîŸ mD¥ãit¤j xUtiu âU«g miH¡f flîS¡F cÇik c©L.  mâš flîis gÊ¡fnth nfŸÉ nf£fnth cÇik ïšiy.  kfns cd¡F Ñœ ïU¡F« ãŸisfis r§fl¥gL¤jhkš mt®fS¡F ijÇa« bfhL¤J ts®¡fQ«, flîŸ c§fS¡F k»œ¢á mUSth®.  ï‹W Kjš, kfns! c‹ jhŒ gÇR¤j f‹Å kÇahŸ mªj jhia ão¤J¡ bfhŸ.  všyh J‹g¤âY« kÇahŸ cd¡F cjîthŸ, eh‹ m«khɉfhf brã¡»nw‹.  kfns ÉiuÉš å£o‰F¢ brš.  áWãŸisfŸ J‹g¥gLt®.

          rÇ v‹w ÃiyÆš jiyia mir¤J¡ bfh©L mtŸ å£o‰F¢ br‹whŸ.  xU bgU_¢nrhL.  jªij brã¤jh®fŸ.  M©ltnu m‹dhÉ‹ kd J¡f¤ij Ú¡»Élyhnk.  vijí« vâ®neh¡F« ešy ijÇa¤ij junt©Lnk.

          jªijÆ‹ th®¤ijfŸ m‹dhÉ‹ cŸs¤âš FË® fh‰whŒ åáaJ nghy cz®ªjhŸ v‹ m«kh ïnaRnthL mšyth! ïnaRnthL thdJhj®fnshL nr®ªJ ïnaRit Jâ¥gh®fŸ.  ïÅ ehS« É©zf thœÉ‰fhf thœthŸ.

          v‹Dl‹ ãwªj áW ãŸisfS¡F ijÇa« brhšnt‹.  mJ v‹ flik.  m«kh ïšyhj r§fl« mt®fŸ m¿ahkš ts®¤J tUnt‹. flîns Ú® vd¡F Jizahf ïU¡fnt©L« v‹W xU bgU_¢nrhL m‹dh j‹idna MWjšgL¤â¡bfh©lhŸ.

 

Í.Í. v‹.ã

Leave a Reply

Top