க்யூ, வரிசையில் நின்ற நேரு.

 

          1948 #dtÇ 21« njâ ïªâa FoauR ehlhf m¿É¡f¥g£lJ.  ïj‰F¥ ãwF áy khj§fŸ fʪJ t®¡f¥ nghuh£l« blšÈÆš ngh£o V‰g£lJ.  fyf¤âš mâfkhd M£fŸ bfhšy¥g£ld®.  j§f ïlÄ‹¿ Xo tªj mfâfS¡F m‹iwa ãujhd kªâÇahf ïUªj neU j‹ khËifÆ‹ xU ghf¤ij É£L bfhL¤jh®.

          j§f ïl« »il¤jt®fS¡F, czî¡F nur‹ filfËš bghU£fŸ bfhL¤J bfh©oUªjd®.  nur‹ filfŸ K‹ Ú©l tÇirÆš ïUªjd.

          xU ehŸ nur‹ filK‹ tÇirÆš nfhJik, r®¡fiu th§f neU Ëwh®.  ïij¥ gh®¤j nur‹ fil¡fhu‹ brh‹dh‹! Ú§fŸ ï§nf ɻ֮fsh?  “vd¡F jÅahf cÇik x‹W« nt©lh«.  ïªj eh£o‹ k¡fS¡F k¤âÆš Égâš eh‹ vªj Fiwí« fh©gâšiy” xU gâš T¿dh® neU ¡ô tÇirÆš ËW nfhJikí« r®¡fiuí« th§»dh®.

Leave a Reply

Top