நன்மைகள் விதைத்தால்

 

          kÆyhL« kiyÆš, ku¤â‹ nkš – kÆš T£oš ãwªj jhŒ kÆÈ‹ Kjš FŠir – fh£oš cŸs gwitfS«, ÄUf§fS« MirnahL gh®¤jJ.  ntW áy kÆšfŸ j§fŸ ãŸisfS¡F ï¥go xU mHF ïšiyna v‹W bghwhik¥g£lJ.

          bfhŠr« Jhu¤âš, kiyÆ‹ rÇÉš – mHfhd Fu§F x‹¿‹ f©Âš  mªj mHfhd kÆÈ‹ mHF g£lJ.  mHF kÆY« njhH®fS« gŸË¡ Tl¤J¡F nghF« tÊÆš mªj Fu§F brokiwÉš gJ§» ïUªjJ.  kÆiy¥ gh®¤J k»œ¢á milªjJ.  v‹d mHfhf ïU¡»wJ kÆš.  vd¡F ïªj kÆš nt©L«.

          kÆš gŸË¡F« nghF« nghJ« tÊÆY« ÉisahL« nghJ« gh®¤J k»G«.  xU FŸseÇ jªâukhf fh¤âUªjJ.

          kÆš jÅahf gŸË¡Tl¤â‰F nghF« xU ehŸ mHF Fu§F mU»š br‹W áǤJÉ£L brh‹dJ.

          eh‹ gy fijfŸ brhš»nw‹.  kÆyhL« mH»na v‹d mHF. c‹ ÕÈ njhiffŸ.        

          mij¤ bjhl vd¡F Mir.

          MŒ.  mH»na kÆny! c‹ f©fŸ v¤jid mHF.  ï›tsî mHfhf gil¤jJ ahU? Ú elªjhš eldK« ehz« milí«.

          v‹ mHF F£o c‹ndhL xU å£oš x‹whf thH vd¡F Mir.  Fs¤âš jtisfis¥ nghy vj‰fhf fh£oš Ú thœ»whŒ? ïªj¡fh£o‰F m¥òw« v‹d mHfhd fh£áfŸ fh¤âU¡»wJ.  v›tsî e©g®fŸ c‹ njhH®fŸ tU« K‹ eh« ÉiuÉš nghfyh«.  Fu§F fhiu¤ âwªJ áǤJ¡ bfh©L ËwJ.  vj‰fhf Ú elªJ gŸË¡Tl« brš»whŒ.  v‹ fhÇš VW.  eh‹ bfh©L nghŒ ÉL»nw‹.  m¥bghGJ bg© kÆš nfhg¤njhL brh‹dJ.

          FŸseÇ FŸseÇ âU£L¡ FŸseÇ

          c‹ Kf¤ij eh‹ gh®¡f nt©L«

c‹ fhÇš Vwkh£nl‹.  eh‹ elªnj ngh»nw‹. mtSila gâš nf£L bt£f¥g£l Fu§f‹ Û©L« brh‹dJ.

          ï›tsî k»œ¢áahd xU thœî ïÅnkš  »il¡f thŒ¥ãšiy.  Ú ïªj thœit É£LÉlhnj.

          ïªj cy»š ï‹D« v¤jid fh£áfŸ.  ïitfis ek¡F x‹whf¥ gh®¡fyh«.

          cd¡F nt©oabjšyh« eh‹ jUnt‹ c‹id vd¡F Äfî« ão¡F«.  m›tsî m‹ò vd T¿a FŸs eÇÆ‹ jªâu« gÈ¡fhkš, eh‹ c‹id m‹ò brŒ»nw‹ bg© kÆš m¥bghGJ T¿aJ.

          v‹ m«kh vd¡F brhšÈ bfhL¤JŸsh®fŸ

          KfJâ gho áy® râ¥g®, tŠá¥g®

          c‹ áÇ¥ò Kf¤âš eh‹ fh©»nw‹.

          v‹ kuz¤â‹ nj§fšfŸ

ïij¡ nf£L bt£f¥g£lJ jªâu eÇ.  j‹ fhÇš V¿ ntfkhf ïl¤ij É£lJ.

          ešyJ brhšÈ bfhL¤J ts®¤J« xU jhŒ

          j‹ kfŸ ešy tÊna kh¤âunk el¡F«

          nghfhJ jtwhd ïl§fËš x‹W«

          åHhJ râ tŠrid FÊfËš x‹W«.

nuhÆ f¢rh®

Leave a Reply

Top