இயேசு தரும் பொன்கிழி     

 

          Mdªjòu« v‹w xU »uhk« ïUªjJ.  mâš k¡fŸ Mdªj¤âš âis¤jd®.  xU Kiw mur® mªj »uhk¤â‰F gÇthu¤njhL tªjh®.  Mdªjòu k¡fËl«, “Mdªjòu¤âš Äfî« ešy ãŸis ah®? vd nf£lj‰F, mªj »uhk¤J mâfhÇ ãŸisfŸ všyhiuí« miH¤jh®.  ïªj »uhk¤âš Äfî« ešy ãŸisia f©Lão¡f ngh£o eilbgw¥ ngh»wJ.  Kjyhtjhf tUgtD¡F uh#hÉ‹ bgh‹»Ê gÇrhf¡ »il¡F«.”

          “ãŸisfns c§fŸ âwikfis brašfis mur® K‹ghf fh£L§fŸ.”  »uhk mâfhÇÆ‹ _y« ‘f£lis’ m¿É¥ò És«gu« brŒjd®.  áy ãŸisfŸ mur® K‹ ghod®.  áy® Mod®.  clš gƉáfŸ áy® brŒjd®.  m¥go x›bthUtU« mt® mt®fŸ âwikfis btË¥gL¤âd®.  bgh‹ »Ê bgw x›bthUtU« ngh£o ngh£L¡ bfh©L K‹ tªjd®.  mªj neu¤âš ght« xU gh£o, mtU« ngh£o¡F tªjh®.  bkJthf elªJ gh£oÆ‹ ifÆÈUªJ C‹W nfhš ÑnH 圪jJ.  âObu‹W fšÈš fhš j£o ÑnH gh£o 圪jh®fŸ.  všnyhU« ngh£oÆ‹ â¡F âw¡»š ïUªjd®.  m¥go ïUªjhY« xU áWt‹ Xo¢ br‹W gh£oia Jh¡»É£L ngh£o ïl¤â‰F bfh©L tªjh‹.  ïij¥ gh®¤j mur® “ngh£oia Ko¤J¡ bfhŸS§fŸ.  Äf ešy áWtid eh‹ f©L ão¤J É£nl‹.  ïªj gh£oia T£o¡bfh©L tªjt‹ Äfî« ešy áWt‹ bgh‹ ehza gÇR¡»Ê ï¢áWtD¡F¤jh‹”

          ïnaR brh‹dh®.  “ku« ešyJ v‹whš mj‹ fÅí« ešyjhf ïU¡F«.  ku« bf£lJ v‹whš mj‹ fÅí« bf£ljhf ïU¡F«.  ku¤ij mj‹ fÅahš m¿ayh«” (k¤. 12:33).

          et«g® 14-« njâ eh« áWt® âd« bfh©lhL»nwh«.  e‹whf go¥gtnuhL, ãwiu áw¥ghf e« åLfËš Kâat®fis m‹ò brŒJ« cjÉ brŒJ« ïU¥gt®fisí«, mur®furuh« ïnaRÉ‹ MÓ® Kjš gÇrhd ehza»Êia brhªjkh¡f eh« Ô®khÅ¥ngh«.

—————

jªij #h®{ benu¥j« ãš.  C.M.I.

Leave a Reply

Top