அறிவுள்ள ஆடவன்

 

        K‹ò rh‹nwh® mwefu¤âš mwtÊÆš th¡F khwhj mwnth‹ v‹w mur® ïUªjh®.  eh£il mwtÊÆš M£á brŒjh®.  mt®fS¡F ãŸisfŸ ïU¡fÉšiy.  áy fhy« fʪjJ.  ïiw Máahš mt®fS¡F xU bg© ãŸis ãwªjJ mur® k»œªjh®.

          ãŸis všyh ey‹fnshL mu©kidÆš ts®ªJ tªjJ.  všyh fiy m¿îfisí« f‰W¤ nj®ªjJ.  mnjhL mf§fhu« ts®ªjJ.  j‹idÉl m¿îŸs xUtD« ïšiy v‹W v©ÂdhŸ.

          mur‹ mwnthD¡F taJ Kâu, kfis¡ F¿¤J ftiy mâfkhdJ.  xU ehŸ kfis miH¤J mtSila âUkz« g‰¿ ngádh®.  kfŸ T¿dhŸ v‹idÉl m¿îŸs xUtid kh¤âunk, eh‹ âUkz« brŒnt‹.  ïstuáÆ‹ v©z¤ij m¿ªj mur® jhdhf kzkfid nj®î brŒí« ‘Ra«tu«’ V‰ghL brŒjh®. 

          mªj ehËš muáÆ‹ âUkz¤ nj®É‰F mL¤j ehLfËÈUªJ gy ïstur®fŸ tªJ mu©kidÆš Tod®.  ïstuá Äf fodkhd nfŸÉfŸ mitÆš nf£lhŸ.  gâš m¿ahkš âif¤jd®.

          ahU¡F« gâš brhšy KoaÉšiy.  všyhiuí« ïstuá xU tifahf gh®¤jhŸ.

          m¥bghGJ ViHahd xU thÈg‹ mªj tÊahf tªjh‹.  mt‹ fhtšfhuÅl« m§F el¡F« Ãfœ¢áia g‰¿ nf£lh‹.  ïstuáÆ‹ kzkf‹ nj®î brŒtJ el¡»wJ.  gy ïstur®fŸ tªJŸsd®.  m¥goahdhš v‹id cŸns mDkâ¡fî« v‹W brh‹dhŸ.

          ïstuáÆ‹ mf§fhu« áij¡f ešy neu« gh®¤âUªj fhtšfhu‹, ïstur® ntl« mÂɤJ cŸns mDkâ¤jh‹.

          ïWâahf tªj ïstur‹ nkš všyhUila f©Q« ftdK« br‹wJ.  ït‹ clY« ghtidí« f©l všyhtU« Vsdkhf¥ gh®¤jd®.  tªjJ« ïstuá nfŸÉfis bjhL¤jhŸ.

          ‘flîŸ c©lh ïšiyah?’

          thÈg‹ T¿dh‹ “cWâahf c©L.”

          “mj‰F v‹d bjËî” ïstuá nf£lhŸ. ïij¡ nf£L thÈg‹ bjhl®ªjh‹.  “eh‹ ï§nf ÉgJ jh‹’ thÈg‹ bjhl®ªjh‹.

          ‘fh©gJ g‰¿¤jh‹ eh‹ ÉRthá¡»nw‹ e«ò»nw‹” ïrh ïstuá T¿dhŸ.

          ïij¡ nf£L thÈg‹ bjhl®ªjh‹ “fh©gbjšyh« c©ik ïšiyna.  m¥goahdhš gh®¥gâdhš v‹d fhÇa«”.

          “eh« f©Âdhš fh©gbjšyh« c©ik mšyth?” Ú§fŸ m§F ÉgJ c©ik mšyth? v‹ jªij ï§nf ïU¥gJ c©ik mšyth?” ïstuá Û©L« nf£lhŸ.

          “eh‹ bjËî gL¤â jU»nw‹.” všyhU« m‰òjkhf thÈgid¥ gh®¤jd®.

          mitÆš ïU¥nghnu eh« »H¡F âirÆš flš mU»š mâfhiyÆš NÇa‹ câ¤J ca®ªJ tUtij f©fshš gh®¡»nwh«.  mJnghy nk‰F âirÆš NÇa‹ flÈš ïw§Ftijí« fh©»nwh«.  Mdhš ïJ c©ikah?  óÄíl‹ nr®ªJ eh« všyhU« R‰W»nwh«.”

          všyhU« vGªJ ËW thÈgÅ‹ m¿î¤ âwid m‰òj¥g£ld®.

          m¥go ViH thÈg‹ m¿thš ïstuáiaí« muáš ghâiaí« cÇikah¡» bfh©lh‹.

——————

uhŒ bfhšÈ¤jl¤âš

Leave a Reply

Top