செப முத்துக்கள்

          “mt®fŸ v‹ ÛJ m‹ò T®ªjjhš mt®fis ÉLÉ¥ng‹. mt®fŸ v‹ bgaiu m¿ªJŸsjhš, mt®fis¥ ghJfh¥ng‹” (âgh:91  14)

          ïnaRnt ngh‰¿! ïnaRnt e‹¿! mšnyYhah ïnaRÉ‹ âU¥ bgauhš eh« brã¡f nt©L« v‹W ïiwth¡F f‰ã¡»wJ.  ïnaRÉ‹ bgauhš eh« brã¡F« nghJ e«Kila brg¤â‰F gâš »il¡F«.  go¥igí« MÓ®tâ¥gh®.

          ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs ïiwth¡»a§fis kd¥ghl« brŒJ âU«g¤ âU«g¢ brhšyî«.

          “ïiw¤ j‹ikÆ‹ KGÃiwî« clYUÉš »UÞJî¡FŸ Fobfh©oU¡»wJ” (bfhnyh 2:9)

          “v‹ jªij všyht‰iwí« v‹Ål¤âš x¥gil¤âU¡»wh®.  jªijia¤ jÉu ntW vtU« kfid m¿ah®, kfD« mt® ahU¡F btË¥gL¤j nt©Lbk‹W ÉU«ò»whnuh mtUk‹¿ ntW vtU« jªijia m¿ah®” (k¤ 11:27).

          “eh« Û£ò¥ bgWkhW thd¤â‹ Ñœ kÅjilna ïtuJ bgau‹¿ ntW vªj¥ bgaU« bfhL¡f¥glÉšiy” (âUJhj® g 4:12) “ôjh v‹nwh »nu¡f® v‹nwh ntWghošiy, midtU¡F« M©lt® xUtnu mtiu neh¡» k‹whL« ahtU¡F« mt® mst‰w ey‹fis¥ bghÊ»whh” (cnuh 10:12)

          “mt®fŸ v‹ ÛJ m‹ò T®ªjjhš, mt®fis ÉLÉ¥ng‹  mt®fŸ v‹ bgaiu m¿ªJŸsjhš, mt®fis¥ ghJfh¥ng‹” (âU¥ghlš 91:14)

          “mªehËš Ú§fŸ v‹Ål« vijí« nf£fkh£O®fŸ Ú§fŸ v‹ bgauhš jªijÆl« nf£gijbašyh« mt® c§fS¡F¤ jUth® vd cWâahf c§fS¡F brhš»nw‹.  ïJtiu Ú§fŸ v‹ bgauhš vijí« nf£lâšiy.  nfS§fŸ bg‰W¡bfhŸå®fŸ m¥nghJ c§fŸ k»œ¢áí« Ãiwtilí«.

          ïªj khj brg¡F¿¥ò gŸË¡ Tl fšYhÇ MáÇa® ãÇ‹ághš kh®fS¡F mika£L«.

brg«

          m¥gh jªijna c«âUkf‹ âU ïu¤j¤jhš v§fŸ gŸË Tl§fŸ fšYhÇfŸ / MáÇa®fŸ ãÇ‹ághškh®fŸ, e©g®fŸ všyh k¡fisí« fGfznk.  c«Kila Jha MÉahš Ãiw¡fQnk ïnaRnt ngh‰¿ ïnaRnt e‹¿! mšnyYhah.

          ïªj brg¤ij Û©L« Û©L« gyKiw brhšyî«.  go¥ò k»œ¢áahf ïU¡fî«.  c‰rhfkhfî« ïU¡F«.

Leave a Reply

Top