வெற்றியின் படிக்கட்டுகள்

ïUŸ _oa ghijfËš

ïlÉG« v§fis

tÊfh£o tÊ el¤J«

tÊfh£L« Ma‹ Ú®.

          áW taâÈUªnj nf£l ghlš tÇfŸ v‹id¤ bjh£lJ.  jilfS« åœjY« e«ik¤ jh¡F«nghJ thœ.  K‹ndh¡» elªJ bt‰¿bgw eh« mâfkhf tU¤j¥gL»nwh«.

          Kiwahf K‹nd fhšit¤J rÇahf¡ fhy¤ij¤ â£l¥go ga‹gL¤â nrh®ªJ nghfhkš Ka‰á¤jhš bt‰¿, kâ¥bg© r‰W FiwªjhY« mJnt áwªjjhF«.

          gyKiw eh« tÊnjl miy»nwh«.  e«ik mÊ¡F« mšyJ ÉL¤J Û£F« tÊfis m¿a vJ ÔatÊ v‹W f©l¿a eh« mâfkhf Ka‰á brŒant©L«.  khzt®fS¡F go¡F« fhy¤âš âir kh¿¥nghf thŒ¥ò c©L.  mjdhš mÊî« njhšÉí« mt®fS¡F V‰gL»wJ.  rÇahf go¡fhkš neu¤ij rÇahf ga‹gL¤jhkš nrh«ã¤âǪJ« FW¡F tÊ njoí« bt‰¿ bgw fdî fh©»‹wd®.  fh¥ã mo¤jš ãw jtwhd brašfŸ tÊ bt‰¿ bgw Ka‰á¡»‹wd®.  ï¤jifa jtwhd Ka‰á¡F Ôa gy‹ thœÉ‹ mÊÉ‹ ghijÆš ÉH¢brŒí«.

          áy M©LfS¡F K‹ fh¥ã mo¤J fšYhÇÆš ão¡f¥g£L j©o¡f¥g£l khztid¡ f©nl‹.  “fh¥ã mo¥gJ xU âÇš” »il¤jhš »il¤jJ; nghdhš nghdJ; vd¡F nghdJ bt‰¿ kh¤âu« mšy v‹ thœnt bjhiyªJ nghdJ”

          m‹ò ãŸisfns ï›thW »il¤jhš »il¤jJ nghdhš nghdJ v‹w neh¡f¤njhL eh« go¥ò ïU¡f¡TlhJ.  g©ghL Ãiwªj brštkhf e« fšÉ ïU¡f nt©L«.  ešy g©ghl‰w fšÉ ÔikahF«.

          gw¡f ÉU«ò« MŸ KjÈš vGªJ Éfî«, el¡fî« Xlî« go¡f nt©L« – ÉbuÇf Úbr.

        rÇahd ghijÆš fod Ka‰á brŒJ bt‰¿ bgUtâ‹ tÊahf ek¡F«, e« r_f¤â‰F« e‹ik c©lhF«.  Kiwahf K‹nd fhš it¤J rÇahd¡ fhy¤ij â£l¥go ga‹gL¤â nrh®ªJ nghfhkš Ka‰á¤jhš bt‰¿ kâ¥bg© r‰W FiwªjhY« mJnt áwªjjhF«.  r_f¤âš Ãiy Éã‰F ï¤jifa ešy kâ¥ÕLfŸ g‰¿ m¿îŸs jiyKiwfŸj‹ njitahf cŸsd.  fšÉÆš Äf K¡»akhd neh¡f§fËš x‹Wjh‹ ïJ.

          eh« K‹ndh¡»¢ bršY« x›bthU gofËY« tÊjtW« nghJ, rÇahf fhš C‹¿ el¡F« tÊfis fh£o¤jU« cjÉahs®fis eh« f©Lão¡f nt©L«.  MáÇa®fŸ jhŒ jªija® bgÇat®fË‹ cjÉfis eh« ga‹gL¤â¡ bfhŸsyh« ïijÉl áwªj x‹W flîŸ e«ã¡ifÆš rh®ªJ bfhŸSjš, Jha MÉahš el¤j¥gL«nghJ bt‰¿ cWâahdJ.  ïj‰F Jizahf ãw® m‹ò¢ brašfËY« e©g®fS« c‰rhfkhf ïU¥gh®fŸ.

          btW« vG¤â‹ goahd És¡f« mšy khzt®fË‹ g‹Kf ts®¢áia MáÇa® neh¡fkhf bfh©LŸsh®.

          jilíŸs tÊfËš nrh®ªJ nghfhkš,js®ªJ nghfhkš ešy vâ®gh®¥nghL tÊ el¤jî«, TLjyhd flîË‹ mUŸ MÓ® bgwî« x›bthU khztD« ftdkhf ïU¡fnt©L«.  ï›thW flîS¡F« r_f¤â‰F« ÉU¥gkhd thœÉ‹ brhªj¡fhuuhf c©ikahd thœÉ‹ bt‰¿ mila ek¡F Koí«.

 —————-

Leave a Reply

Top