படிக்கும் முன் கவனிக்க் வேண்டியவை

 • trâahd xU ïl¤âš ïU¡fî«
 • go¡F« K‹ghf brã¡fî«
 • Jh¡f« tU« neu¤âš go¡f¡TlhJ
 • rh¥ã£l cl‹ go¡f¡ TlhJ Jh¡f« tU« thŒ¥ò c©L
 • kdâš ahUlD« btW¥ò ïU¡f¡ TlhJ (MáÇa®fËl«, khzt e©g®fËl« jhŒ jªija®, ãwÇl«)
 • go¤jij ã‹ vG⥠gh®¤J go¥gJ ešyJ
 • go¡F« miw ešyfh‰W tUtjhfî« JhŒikahfî« ïU¡fnt©L«.
 • ngá¡bfh©L go¡f¡ TlhJ.
 • kdJ mikâahf ïU¡fnt©Lk.
 • kd¥ghl« brŒtij rÇahf¥ òǪJ go¡fî«
 • F¿¥ã£l neu§fËš jtwhJ go¡fî«
 • o.É. f«¥ô£l® ngh‹ ïitfis go¡F« bghGJ ga‹ gL¤j¡TlhJ.
 • ão¡fhj gFâia m‹nghL go¡fî« e‹whf go¡fyh«. ão¤jkhdij kh¤âu« go¡f¡TlhJ
 • x›bthU k¤JËí« Éiy kâ¥ò Ä¡fJ.  neu¤ij rÇahf ga‹gL¤jnt©L«.
 • v‹dhš Koí« v‹w e«ã¡ifnahL ÉU¥g¤njhL go¡fî«
 • ehis¡F v‹W kh‰¿it¡fhkš mªj ehËnyna go¤J Ko¡fî«.
 • v‹ e‹ik¡F K‹nd‰w¤J¡F v‹W kdÃiynahL go¡fî«.

Leave a Reply

Top