தாழ்ச்சியின் முணிமுடி

          炙yhªJ vÈrbg¤ muá¡F x‹gJ taJ ïU¡F« bghGJ bgÇa«kh nkÇ muá fil¡F T£o¡ bfh©L nghdh®.  ïy©l‹ efÇš k¡fŸ T£l« Ãiuªj tÊÆ‹ mU»ÈUªj xU fil¡F¢ br‹wd®. tU« bghGJ fhzyh« muáia v‹W k¡fŸ T£l« btËna fh¤âUªjd®.  nkÇ muá gÇR¥bghU£fŸ th§f fhy« jhœ¤âa bghGJ vÈrbg¤ muá f©o¥ghf brh‹dh®.  Éiuthf th§F§fŸ bgÇa«kh v‹id fh©gj‰F bgU« k¡fŸ T£l« fh¤âU¥gij¥ gh®¡fÉšiyah? m¥bghGJ nkÇ muá J¡f¥g£lhŸ.

        xU áWÄahf kh¤âu« ïUªuj vÈrbg¤ muáÆš mf§fhu« ÃiuªâU¥gij mt®fŸ gh®¤jh®fŸ.  j‹Dila fhiu filÆ‹ ã‹ g¡f¤â‰F bfh©Ltu muá kiwthf¢ brhšÈ ïUªjhŸ.  m¥go k¡fŸ T£l« m¿ahkš mt®fŸ âU«ã¢ br‹wd®.  Mdhš fhÇš VW« bghGJ nkÇ muá vÈrbg¤ muánahL ï›thW brh‹dhŸ.

          “vÈrbg¤nj 炙yhªâš xU muá mf§fhu¤jhš KfÉfhu¤âš ïU¡F« bghGJ k¡fŸ mtis¥ gh®¡f¡TlhJ.  mt®fŸ c‹ m¥gh m«khit m‹ò brŒtJ k¡fis mGtjhyšy. mt®fS¡F gÂòÇtjhyhF«.  c‹Dila Äfî« mHfhd kÂKo c©lh¡» ïU¥gJ j§f¤jhY« kÂfshY« mšy jhœ¢áahyhF«.

Leave a Reply

Top