கருத்தோடு கண்டுபிடிக்கவும்

 

          #]‹ khj¤âš nfus¤âš kiH bgŒtJ vjdhš v‹whš ïiwtÅ‹ brhªj eh£oš nfus¤âš áWt®fŸ gŸË¡F #]‹ khj¤âš bršt®.  mªj khj¤âš jhŒ jªijaiu É£L áW FHªijfŸ å£il É£L gŸË¡Tl¤â‰F¢ bršt®.  Mfnt J¡f¥gLt®.  ïJ tH¡f«.  mt®fŸ mGif f©Ù® ãw® nf£fhkš gh®¡fhkš ïU¡f flîŸ #]‹ kh¤âš kiH bghÊa¢ brŒ»wh®.

          “áW ãŸisfŸ v‹Ål« tuÉL§fŸ.  mt®fis jL¡fhÔ®fŸ” VbdÅš É©zuR ï¤jifnahU¡fhf áW ãŸisfË‹ ãÇa jiyt® M©lt® FHªij ïnaR.  Mfnt áWãŸisfË‹ mGif f©Ù® Jil¥gh®,  kh‰Wth®.  áWt® mGif nf£gJ ïnaRÉ‹ k»œ¢á ïšiy.  mt®fŸ v¥nghJ« k»œªJ ïU¡f ÉU«ò»wh®.  Mfnt, FHªij kdij k»œÉ¡f mâf gaK©lh¡F« Ä‹dš, bgÇa ïo r¤j« ïitfis kh‰¿ nfus¤âš gUt kiH mikâahf bgŒ»wJ.

          flîS«, jhŒ jªijaU« óÄÆš njtJhjiu¥ nghy FHªijfis gh®¤J¡ bfh©L ïU¡»‹wd®.  mt®fns vâ®fhy vâ®gh®¥ò, ehisa FL«g«, r_f«, cyf« tU§fhy¤ij bgh‹ vG¤J¡fshš kh‰¿ vGJth®.  cyf« ghJfh¥ò« bršt¢ áw¥ò« bgUF»wJ.

          khzt®fŸ jhf¤ij¥ ngh‹w gh®it cilatuhf ïU¡f nt©L« v‹W Úâ fh¤âu« v‹w EhÈš TW»wJ.  fhf¤ij¥ nghy ftdkhf¥ gh®¡F« f©fŸ ïU¡f nt©L«.  fhf¤J¡F xU fy®jh‹ gh®it cŸsJ.  Mfnt, rǪJ rhŒthf¥ gh®¡F« xU f© v‹whY« bghUËš f© it¤jhš v¥goí« bfh¤â vL¤J¢bršY«.  Éntf¤J NHiy… jilia¤ jh©o, neh¡f¤ij milªJ ÉL«.  gUtfhy¤ij ca®¤â¡ bfhŸs ghl§fis go¤J bt‰¿bgw f©Q« fU¤Jkhf ïU¡fnt©L«.

        fšÉ f© ngh‹wJ.  fšÉna Äf K¡»a«. ïHªj neu¤ij âU«g bg‰W¡ bfhŸs KoahJ.       khzt®fS¡F ešy tU§fhy¤ij gil¤J¡ bfhŸs bgh‹dhd thŒ¥ò.  mij fU¤njhL fUjnyhL fhzhkš ftd¡Fiwthf nrh«ng¿ahf fhy¤ij åzh¡fhkš xË Ãiwªj thœ¡ifahf kh‰Wnth«.  ïUshd tÊÆš åHhkš e«ik ehnk eš thœÉ‰F tÊ el¤Jnth«.

          “khzt®fns Ú§fŸ á§f¡ F£ofŸ.  Ú§fŸ f®Í¡f… k‹d®fshå®fŸ” v‹W Éntfhdªj®m¿îW¤âíŸsh®.  j‹ j‹ Ãiyikiaí«, âwikfisí« fU¤njhL m¿ªJ mij ã‹g‰¿ fU¤njhL f©l¿tJ khzt®fS¡F Äf¤ njit. m›thW brŒahÉ£lhš FÊahid nghy á¿a á¿a cyf¤âš kh¤âu« xJ§» »lªJ mÊnth«.

          tF¥ãš mo jo brŒJ bfh©oU¡F« ïu©L ãŸisfis MáÇa® ftŤjh®.  mt®fË‹ M‹Ûf gy« clš gy¤ij Él tÈik Ä¡fjhf ïU¥gij MáÇa® m¿ªjh®.  mªj khzt®fS¡F MáÇa® F¤J¢r©il gƉá¡F tÊ brŒjh®.  ik¡»š v‹w áWt‹ fhy¥ngh¡»šj‹ âwikia m¿ªjh‹.  gƉáahš âwik bg‰wh‹.  ã‰fhy¤âš cyf¥ òfœ bg‰w F¤J¢ r©il åu® ‘ik¡ il‹r‹’ Mdh®.

        flîŸ K‹ÅiyÆš áªâ¤J¥ ghuhkš vijí« ngrhnj.  v©Â¥ ghuhkš th¡F¡ bfhL¡fhnj.  flîŸ É©Qy»š  ïU¡»wh®.  Únah k©Qy»š ïU¡»whŒ.  vdnt Äf¢ áy brh‰fns brhš.  (rig ciuahs®. 5:2)

          nfus¤âš ã.o. cõh, ïnaRjhÞ ït®fŸ ï›thW fU¤jhd f©Lão¥ghš ca®tilªJ, ts®ªJ áw¥ò¥ bg‰wd®.

          Kfš muR á«khrd¤ij kÆyÇaiz v‹g®.  nfh»Dh® ïu¤âd¤jhšmy§fÇ¡f¥g£lJ.  ïªj mÇaiz cy»š bgÇa ïu¤âd« nfh»Dh® ïu¤âd« MF«.  ïªj mâra ïu¤âd¤ij f©Lão¡f xU fij c©L. 

          Kfš mur® m¡giu¥ gh®¡f xU KÞä« KÅt® tªjh®.  nguurU¡F xU ïl« f£o¡ bfhL¤J mªj ïl¤âš FÊ njh©lî« T¿dh®.  nguur® f£lis¥go ntiy¡fhu® FÊ njh©oanghJ »il¤jJjh‹ nfh»Dh® ïu¤âd«.

          cy»š òfœbg‰w á‰ã ik¡nfš M‹#nah áiy to¡F« á‰ãia¥ gh®¤jh®.  mt® bt©ikahd kh®ãËš xU ãrhá‹ á‰g« c©lh¡»¡ bfh©L ïUªjh®.  á‰g¤â‹ Mu«g ntiy ÃiwtilªjJ.  Mdhš ik¡nfšM‹#nyh mªj á‰g¤âš mH»a xU njtJhj® kiwªâU¥gjhf f©lh®. mij mt® M‹Ûf miyao¡F« xU njtJhjuhf kh‰¿ totik¤jh®.

          e« thœit bt‰¿ahš my§fÇ¡F« nfh»Dh® ïu¤âd§fŸ e«Älnk c‹Åš kiwªâU¡»wJ. eh« fU¤JŸstuhdhš e«ik ehnk e‹ikfS« rhjidahsuhf gwªJ cau njt Jhjuhf kh‰¿ vL¡fyh«.

brg«

          ïUja¤âš mikâí« vËikí« cŸs  ïnaRÉ‹ ïUjank.  v‹ ïUja¤ijí« c«Kila âU ïUja¤â‰F x¤jjhf kh‰W«. 

Leave a Reply

Top