குழந்தைகள் உலகம். தலைகுனிந்த இளமை

 

          xU gÞ gaz¤âš MáÇa® ánuair¥ g‰¿ v‹ndhL T¿dh®.   VHh« tF¥ãš e‹whf¥ go¥gt‹.  ešy âwik cŸst‹. Éahghu¤âš ïH¥ò V‰g£lâš btË CÇÈUªJ thlif å£oš thœ»‹wd®. mL¤jt®fnshL ÉiuÉš gH¡f« it¤J¡bfhŸs mtD¡F ešy âwik.  mt‹ £ôrD¡F br‹w å£oš, mªj å£oš xUtdhf mtD¡F mâf cÇik ïUªjJ.  xU ehŸ mt‹ ^ôrD¡F br‹wbghGJ MÆu¤â‹ IªJ neh£L¡fŸ kl¡» ïUªjJ.  mtD¡F bjÇahkš mt‹ f©fŸ f©lJ. mt‹ kdâš vªj m§fyhŒ¥ò« ïšiy.  mªj  gz« KGtJ« ifÆš vL¤J mt‹ å£L¡F¤ âU«ãdh‹.

          mJ »¿ÞJkÞ fhy«.  gy tifahd  toÉYŸs nf¡FfŸ, e£r¤âu És¡FfŸ mt‹ kdâš njh‹¿aJ.  xU F‰w cz®î« ïšyhkš gz¤ij brytʤjh‹.

          ahbjhU fy¡fKÄ‹¿ å£o‹ tªj raid fh¤J £ôr‹ MáÇia mt‹ å£ošjh‹ ïUªjh®fŸ.  mtD¡F¤ bjÇahkš mykhÇÆš ïUªj  gz« kiwªâU¡»wJ mt®fS¡F cWâ ïUªjJ.  KjÈš nf£lbghGJ F‰w¤ij x¤J¡ bfhŸsÉšiy.  ãwF c©ikia brhšy nt©oajhtJ m¥ghî« m«khî« mtid e‹whf mo¤jd®.

          flînshL ïšyhÉ£lhš ght« e«ik ÉG§»Él tÊí©L v‹W v©znt©L«.  nrhjidfŸ, NHšfŸ jahǤJ it¤J gLFÊÆš e«ik¤ jŸs ãrhR nrhjid¡fhu‹ jahuhf ïU¡»wh‹.

          mt®fSila å£L cÇikahs® mâ ntfkhf brŒâia gu¥òtâš M®t« cŸst®.  mt‹ x›bthU å£oY« br‹W tU«nghJ ftdkhf ïU¡fyh«.  btËôÇš ïUªJ tªjt®fŸ.  ViH¥ ght k¡fŸ v‹W v©Â… ï¥go x›bthU th®¤ijfis eh£oš gu¥ãd®.

          å£L cÇikahs® cz®¢á bgh§f bfhâ¤jh®.  “M« fŸs® âUl®fŸ j§f it¥gj‰fhd ïl« mšy  ïJ.  Éiuthf å£il fhÈ brŒJ junt©L«.  Koªjhš ï‹nw”.

          á¿J fhy« bghU¤Jf§f… gŸË ÉLKiw¡F _‹W khr«jh‹.  mJtiu  ánuaá‹ m¥gh cÇikahs® fhÈš ÉGªJ bfŠádh®.

          bfhŠrK« ïu¡f« ïšiy.  mL¤jt®fS« cwÉdU« ïšyhj eh£oš mt®fŸ jÅik¥gL¤j¥g£ld®.  ïiw mUshš mL¤j ehŸ, mªj gFâÆš xU thlif åL jªjh®fŸ.

          v‹ndhL gaz« brŒí« MáÇa® v‹Ål« T¿dh®. “ï¥bghGJ ánuaR v‹ å£o‰F £ôrD¡F tU»wh‹.  vd¡F mtiu¥ g‰¿ ešy kâ¥ò c©L.  mt‹ jtiw mt‹ cz®ªJŸsh‹.  mjdhš V‰g£l khd¡nfL«  ïÅ m¥goahd xU Ôikia xUbghGJ« brŒa kh£nl‹ v‹W f©Ù® É£LT¿dh‹”  ghU§fŸ… bfhŠr« mâf« cÇik v›tsî bgÇa Éidia tutiH¤jJ. 

          flînshL ïšyhÉ£lhš ght« e«ik ÉG§»Él tÊí©L v‹W v©z nt©L«.  ãrhR v‹gt‹ nrhjid¡fhu‹. nrhjidfŸ NHšfŸ jahǤJ it¤J gLFÊÆš e«ik¤ jŸs jahuhf ïU¡»wh‹.

          k‰bwhU fhÇa« Äf K¡»akhdJ.  ftd¡ Fiwthf it¤âUªj ï›tsî bjhif ght fhuzkhf ïU¥gnjhL mt®fË‹ Vndhjhndh kd¥gh‹ikí« ftÅ¡f nt©oíŸsJ.  ftdkhf it¡f nt©oa gy fhÇa§fS« ftd¡Fiwthš eh« ïHªJ ÉL»nwh« mšyth? ãwF J¡f«, Vkh‰w«, tU¤j«, r©il-r¢ruî, j©lid ïbjšyh« V‰g£oU¡»wJ.

          “ïiu¡fhf¥ gJ§»¢ á§f« fh¤âU¡»‹wJ.  Ôik brŒ»wt®fS¡fhf¥ ght« fh¤âU¡»‹wJ” (Óuh¡. 27:10).

brg«

          c©ikna tothd ïiwth, nrhjidfËš 圪J Élhkš clY« kdJ« I«òy‹fS« KGikahf f£L¥gL¤â JhŒikaila v‹id MÓ®tâí«.  Mbk‹.

Leave a Reply

Top