நற்செய்தி கவனித்துக் கேட்ட மீன்கள்

‘bghnshPh” v‹w ïl¤âš e‰brŒâ m¿É¡f òÅj mªnjhÂah® T¿aij ahU« bgÇjhf mDrÇ¡fhkš ght¤âš thG« k¡fŸ ïUªjd®.  X® ïuî Äf¤ ÔÉukhf brg¤âš mt® <Lg£lh®.  mL¤j ehŸ âU¥gÈ KoªJ k¡fisí« T£l¤ijí« T£o¡bfh©L fl‰fiu¡F¢ br‹wh®.  fliy¥ gh®¤J¡ bfh©L ï›thW cu¤j Fuš vG¥ã brh‹dh®.

 

          “flÈš Û‹fns, ïªj k¡fŸ v‹ e‰brŒâia ftÅ¡fhjâdhš eh‹ c§fËl« e‰brŒâ m¿É¡f tªâU¡»nw‹” m‰òj« gâš T¿aJnghš, flš ïa¡f« f©lJ.  gy MÆu« Û‹fŸ fl‰fiunahu« m mÂahf tªjd.  òÅj® e‰brŒâia Mu«ã¤jh®.  k¡fŸ T£l« m‰òjkhf tªjilªjd®.  mt®fŸ KH§fh‰goÆ£L v§fŸ F‰w§fis¥ bghW¤J k‹Åí« v‹W bfŠá¡ nf£ld®.  òÅjÇ‹ MÓiu¥ bg‰w ã‹ Û‹fŸ flÈ‹ MH¤â‰F br‹wJ.  ïªj Ãfœî efu k¡fS¡F thœit òJ¥ã¤J òâa gil¥ghf¡ fhuzkhdJ,

Leave a Reply

Top