ரோஸ் பேப்பரில் பின் செய்த ரிப்போர்ட்டுகள்

 

          fdlhÉš xU ãiukÇ Mu«g gŸËÆš ãŸisfS¡F cjÉahf j‹dh®t bjh©ldhf tªJ nr®ªjh® thuh ãuî‹.  áWt®fË‹ gyÉj njitfËš cjÉ brŒtJ mt® ntiy.  áWt®fŸ gy KiwpLfis gyKiw mtÇl« bfh©L tªjd®.  mt‹ v‹id ïo¤jh‹.  mt‹ v‹id »ŸËdh‹. F¤âdh‹.  ò¤jf¤ijí« ngdhití« vL¤jh‹.  ï¥go gy KiwpLfŸ.

          áW taJ Kjš m‹ãD« e£ãD« tiu tsu nt©oa ãŸisfŸ ï¥go tH¡F r©il ngh£L ts®ªjhš v‹d MF«? ïªj braY¡F kh‰W tÊ f©Lão¡f ãuî‹ ÉU«ãdh‹. gŸË mâfhÇfŸ mDkânahL xU òâa â£l« bjhl§»dh®.

          k‰WKŸst®fS¡F¢ brŒjJ«, ãw® ek¡F brŒjJkhdm‹ò ïu¡f¢ brašfŸ áWt®fŸ.  xU ng¥gÇš vGâ¡ bfhL¡f ãuî‹ brh‹dh®.  vGj âwik Fiwªjt®fS« ïâš x¤JiH¤jd®.  mâš áyJ. eh‹ ÑnH ÉGªnj‹ m¥bghGJjh‹ tªJ jh§» vG¥ãaJ.  eh‹ jÅahf ïU¡f cja‹ Tl e©gdhf ïUªjh‹.

          OdhÉ‹ ngdh ÑnH ÉGªjnghJ eh‹ mij vL¤J¡ bfhL¤nj‹.

          ïªj fh»j§fis gŸË¡Tl neh£OÞ m¿É¥ò gyifÆš gh®¡F«go it¤jh® ãuî‹.  mij¥gh®¤j bghGJ ãw ãŸisfS¡F« ÉU¥g« V‰g£lJ.  mt®fS« vGj Mu«ã¤jd®.  x›bthU thuK« v©Â¡if mâfǤjJ.  m¿É¥ò gyifÆš Kiwahf gh®it¡F it¤jh®.  všyhU« gh®¤jd®.

          ïªj fhÇa§fis ãŸisfŸ M®t« tsU«go ešy mHfhf my§fhukh¡» fh£á¡F it¤jh®.  mH»a tiugl«  Ä‹ És¡F my§fhu« ïitfis brŒJ it¤jh®.

          m‹ò¢ brašfŸ ïu¡f¢ brašfŸ tÊ áWt®fËl«   ng¥g® ã‹ brŒJ it¥gJ _y« mt®fSila gH¡f tH¡f Fz§fËš bgÇa kh‰w« V‰g£lJ.  r©il¥ ngh£lt®fŸ thŒ¢r©il ngh£lh®fŸ. ï¥bghGJ xUtU¡bfhUt® cjÉ brŒgt®fshdt®fŸ.  kâa czit  khzt®fS¡»ilÆš bfhL¤J« g§F it¤J« c©ld®.  áW áW brašfËY« xUtU¡bfhUt® cjÉ brŒJ É£L¡ bfhL¤J k»œªJ tªjd®.  e©g®fis¥ g‰¿ vªj KiwpL« ïšiy.  e‰brašfË‹ ftd« brY¤J«nghJ gy ÔikfS« mt®fËlÄUªJ fhzhkš kiwªjJ. 

          x›bthU Kiwí« ãŸis bfhL¤j ng¥g® Ç¥ngh®£Lfis ãuî‹ ghJfh¤J it¤jh®.  M©L ïWâÆš mitfis gŸËÆ‹ gy gFâfËš gh®it¡F it¤jh®.  bgÇa nuhš ng¥gÇš mitfis¥ ã‹ brŒJ it¤jh®.  ãwF mitfis mt® mt®fS¡F vL¤J¢ bršy mDkâ¤jh®.  ÄFªj k»œ¢ánahL mt®fŸ å£L¡F vL¤J¢ br‹wd®.  ãuîÅ‹ f©fŸ mij¥ gh®¤J xËÉ£L ãufhá¤jd.  f©fËš Mdªj« ÃiwªjJ.

          È£oš â§Þ Û‹ v yh£ v‹w bgaÇYŸs f£LiuÆ‹ vG¤J¡fËY« m«khîkhd všÈ ãuî‹ nfÈ ïªj Ãfœîfis jªJŸsh®.

          Ôik tÊÆÈUªJ e‹ikÆ‹ ghij¡F áWt®fis¡ bfh©L tu m‹ò¢ brašfisí« ïu¡f fUiz¢ brašfisí« ng¥g® Ç¥ngh®£oš jah® brŒa ãuî‹ T¿dh®.  e‹ik¢ brašfŸ Ç¥ng® òš jah® brŒa brh‹d bghGJ mt®fŸ ftd« v©z« ÉU¥g« e‰braš brŒtâ‹ ãwF brašg£lJ.  e‹ik ãwU¡F¢ brŒí« Fzkhf kh¿aJ.  mJnt mt®fŸ fU¤jhf ïUªjJ.  thœÉš Äf¥ bgÇa kh‰w« c©lhdJ. 

(thœÉš bt‰¿)

Leave a Reply

Top